welcome_ribbon.gif 

 

แบบทดสอบเรื่องภาษากับการสื่อสารระดับ ม.4 ชุดที่ 1carrot02.gif

 จัดทำโดย กิตติยา ยุทธนาปกรณ์ เลขที่34

e-mail : giftjung_25470@thaimail.com

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. หัวใจของการสื่อสาร คืออะไร

  ก.  สาร
  ข.  ผู้ส่งสาร
  ค.  ภาษาที่ใช้
  ง.  ผู้รับสาร
2. ในการใช้ภาษาให้เหมาะแก่สัมพันธภาพระหว่างบุคคล กาลเทศะ สื่อที่ใช้ส่งสารควรคำนึงถึงข้อใด
  ก.  ราชาศัพท์
  ข.  ความหมายของคำ
  ค.  ระดับภาษา
  ง.  การเรียงลำดับคำ
3. ข้อใดเป็นปัจจัยกำหนดระดับภาษา

  ก.  โอกาสและสถานที่
  ข.  สัมพันธภาพระหว่างบุคคล
  ค.  ลักษณะของเนื้อหาและสื่อที่ใช้ส่งสาร
  ง.  ถูกทุกข้อ

4. ระดับภาษาแสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมไทยมีลักษณะเช่นไร

  ก.  มีการแบ่งชั้นวรรณะ
  ข.  นิยมลดหลั่นชั้นเชิง
  ค.  มีการแบ่งฐานะของบุคคล
  ง.  มีระบบศักดินามาแต่เดิม

5. การพูดในข้อใด ควรใช้ภาษาระดับกึ่งทางการ

  ก.  การกล่าวคำปราศรัย
  ข.  การบรรยายในที่ประชุม
  ค.  การอภิปรายกลุ่ม
  ง.  การปรึกษาหารือกัน

6. หนังสือที่ติดต่อกันทางราชการหรือในวงการธุรกิจ ควรใช้ภาษาระดับใด

  ก.  ทางการ
  ข.  พิธีการ
  ค.  พิธีการและทางการ
  ง.  ทางการและกึ่งทางการ

7. หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ ใช้ภาษาระดับใดเป็นสำคัญ

  ก.  พิธีการและทางการ
  ข.  ทางการและกึ่งทางการ
  ค.  สนทนาและกันเอง
  ง.  กึ่งทางการและสนทนา

8. คุณธรรม คืออะไร

  ก.  ความสำนึกในการทำความดี
  ข.  การแสดงออก ซึ่งความซื่อสัตย์กตัญญู
  ค.  ความรักและความเสียสละอันเป็นไปตามสัญชาตญาณ
  ง.  ความดีงามอันมีอยู่ในตัวบุคคล เกิดจากการอบรมปลูกฝัง

9. ประเพณีไทยที่ให้บุตรหลานไปหาญาติผู้ใหญ่ในเทศกาลสงกรานต์ มุ่งปลูกฝังคุณธรรมทางด้านใด

  ก.  กตัญญูกตเวที
  ข.  สามัคคี
  ค.  ความเสียสละ
  ง.  การพึ่งพาอาศัย

10. ข้อใดใช้ลักษณนามได้ถูกต้องตามแบบแผนและความนิยมในภาษาไทย

  1. อิฐมอญ 100 แผ่น
  2. พระภิกษุ 5 องค์
  3. หนังสือ 80 เล่ม
  4. เทียน 2 แท่ง

  ก.ข้อ 1 และ 2
  ข.ข้อ 2 และ 3
  ค.ข้อ 3 และ4
  ง.ข้อ 1 และ 3

  dog_howl.gif จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com