แบบทดสอบวิชาเรื่อง  การปกครอง

จัดทำโดย  น.ส. ธัญวรรณ  โซ่จินดามณี
E-mail:
goldrandolph@hotmail.com

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1.  ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของรัฐ

  ก.  ดินแดน
  ข.  ประชากร
  ค.  ชาติ
  ง.  รัฐบาล
2. องค์ประกอบของรัฐมีกี่อย่าง
  ก.  4
  ข.  3
  ค.  2
  ง.  1
3. ประเทศใดปกครองโดยรัฐเดี่ยว

  ก.  สหรัฐอเมริกา
  ข.  ออสเตรเรีย
  ค.  อังกฤษ
  ง.  บราซิล

4. ประธานาธิบดีจัดอยู่ในรัฐแบบใด

  ก.  สาธารณะรัฐ
  ข.  ประชาธิปไตย
  ค.  เผด็จการ
  ง.  คอมมิวนิสต์

5. มัฌิมวิถีอธิปไตยเป็นคำกล่าวของใคร

  ก.  อับราฮัม  ลินคอร์น
  ข.  อลิสโตเติล
  ค.  ดร. ชัยอนันต์
  ง.  ทักษิณ  ชินวัตร

6. ประชาธิปไตยมีข้อดีคือ

  ก.  งานล่าช้า
  ข.  เสียเงินในการเลือกตั้งเยอะ
  ค.  หลักการดีแต่ใช้ยาก
  ง.  ทุกคนมีส่วนร่วม

7. ระบบเผด็จการแบบไหนที่ปิดกั้นในเรื่องสิทธิเสรีภาพ

  ก.  เผด็จการอำนาจนิยม
  ข.  เผด็จการ
  ค.  เผด็จการอำนาจเบ็ดเสร็จนิยม
  ง.  เผด็จการเพื่อประเทศ

8. ข้อใดไม่ใช่การปกครองแบบอำนาจเบ็ดเสร็จนิยม

  ก.  ปิดกั้นเรื่องการปกครอง
  ข.  ให้สิทธิในเรื่องเศรษฐกิจและสังคม
  ค.  นิยมลงโทษขั้นรุนแรง
  ง.  ให้ประชาชนผูกพันและสนับสนุน

9. ใครเป็นผู้ปกครองเผด็จการเบ็ดเสร็จฝ่ายซ้าย

 

  ก.  ทหาร
  ข.  ชนชั้นกรรมมาชีพ
  ค.  นายกรัฐมนตรี
  ง.  ฮิตเลอร์

10. สหรัฐอเมริกามีกี่มลรัฐ

  ก.50  มลรัฐ
  ข.51  มลรัฐ
  ค.52  มลรัฐ
  ง.53  มลรัฐ จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com