แบบทดสอบเรื่องการบวกและการลบเลข

 วิขาคณิตศาสตร์ สำหรับช่วงชั้นที่1

จัดทำโดยนางสาวทศสุรีย์ นนทลีม.4/5 เลขที่36

E-mail noodao_star@hotmail.com

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. 2+15 =?

  ก. 13 
  ข. 15 
  ค. 17 
  ง.  19
 

2. 3+9=?

  ก.  10
  ข.  12
  ค.  14
  ง. 16
 

3.12-4=?

  ก.  8
  ข. 7 
  ค.  9
  ง.  5

 

4.18-5=?

  ก.12  
  ข. 13 
  ค.15  
  ง. 14

 

5. 20+15=?

  ก. 30 
  ข.  33
  ค. 35 
  ง.  37

 

6. 50-7=?

  ก.  50
  ข.  45
  ค. 44 
  ง.  43

 

7. 43+5=?

  ก. 48 
  ข. 47 
  ค.  49
  ง. 44

 

8. 67+3=?

  ก.57  
  ข. 47 
  ค. 70 
  ง. 80

 

9. 111+111=?

  ก. 122 
  ข.  221
  ค.  121
  ง. 222

 

10. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องที่สุด

  1. 15+3=18
  2. 6+7=15
  3. 34-14=20
  4. 15-7=8

  ก.ข้อ 1 และ 2
  ข.ข้อ 2 และ 3
  ค.ข้อ 3 และ4
  ง.ข้อ 1 และ 3 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com