แบบทดสอบเรื่องศัพท์ภาษาอังกฤษ วิชาภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่1

book03_bluecover.gifจัดทำโดยนางสาวปวีนา  วิทยาเสถียรdog_tail.gif

E-mail : hnoorukf4@hotmail.com

i_ant_pink_tbg.gifคำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. คำว่า  TELEVISION  แปลว่า

  ก.  วิทยุ
  ข.  โทรทัศน์
  ค. ตู้เย็น 
  ง.  กล้องส่องทางไกล
2. คำว่า  AIRPORT แปลว่า
  ก.  เครื่องบิน
  ข.  เครื่องปรับอากาศ(แอร์)
  ค.  สนามบิน
  ง.  อากาศ
3. " วิ่ง " ในภาษาอังกฤษสะกดอย่างไร

  ก.  run
  ข.  ran
  ค.  ron
  ง.  ren

4. ถ้าถามว่า " คุณชื่ออะไรควรถามว่าอย่างไร"

  ก.  What   do  your  name ?
  ข.  What  is  your  name ?
  ค.  What  are  name
  ง.  Name ???

5. คำใดแปลว่ายุง

  ก.  mosquito
  ข.  bug
  ค. bee 
  ง.  moth

6. คำว่า FRIEND แปลว่า

  ก.  พี่
  ข.  แฟน
  ค.  เพื่อน
  ง.  คนข้างบ้าน

7. คำว่า " หิว " สะกดว่าอย่างไรicecream.gif

  ก.  hungry
  ข.  angry
  ค.  crazy
  ง.  lazy

8. คำว่า WATCH

  ก. นาฬิกา 
  ข.  คอย
  ค.  มองดู
  ง.  อะไร?

9. คำว่า FATHER แปลว่า

  ก.  พี่ชาย
  ข.  ลุง
  ค.  พ่อ
  ง.  แม่

10. คำว่า PARENT หมายถึงใครบ้าง

  1. พ่อ
  2. ปู่
  3. แม่
  4. พี่สาว

  ก.ข้อ 1 และ 2
  ข.ข้อ 2 และ 3
  ค.ข้อ 3 และ4
  ง.ข้อ 1 และ 3 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com