แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการกระจายเลข สำหรับช่วงชั้นที่ 1

จัดทำโดยนางสาวพิมล เสรีรัตนะชัย  ม.4/5  เลขที่ 42

E-mail  fruit_pizza@thaimail.com

โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย

คำชี้แจง ให้นักเรียนวเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. 100+30+8 รวมเป็น เท่าไร

  ก.  238
  ข.  38
  ค.  138
  ง.  18
2. 2953 = ?
  ก. 200+900+50+3
  ข. 2000+900+50+3
  ค. 2000+90+500+3 
  ง.  20+900+5000+3
3. 191 = ?

  ก.  100+9+1
  ข. 100+99+1 
  ค.  1+9+1
  ง.  100+90+1

4. 22 = ?

  ก. 2+2 
  ข. 20+20 
  ค.  20+2
  ง.  200+2

5. 5000+800+8 รวมเป็น เท่าไร

  ก.  50008008
  ข.  5808
  ค.  5880
  ง.  5008

6. 70000+8000+300+2รวมเป็น เท่าไร

  ก.  7000080003002
  ข.  708320
  ค.  708302
  ง.  78302

7. 56-38 จะกระจายไดเท่าไร

  ก.  10+8
  ข.  50+6
  ค.  30+8
  ง.  30+6

8. 39+72 จะกระจายไดเท่าไร

  ก.  90+6
  ข.  100+10+2
  ค.  100+1
  ง.  100+10+1

9. 8569-3122 จะกระจายไดเท่าไร

  ก. 5000+400+70+7 
  ข. 4000+90+2 
  ค.  500+70+9
  ง.  500+40+7

10. 123456 จะกระจายไดเท่าไรุ

  ก.1+2+3+4+5+6
  ข.10000+20000+300+40+50+6
  ค.100000+20000+3000+400+50+6
  ง.12+34+56 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com