แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกลบตัวเลข สำหรับช่วงชั้นที่ 1

จัดทำโดยนางสาวกรกช  พนพิเชษฐกุล  ม.4/5  เลขที่ 49

E-mail nori_bo@hotmail.com

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. 3+2=.....?

  ก. 6 
  ข. 4 
  ค. 5 
  ง. 7
2. 72+8=..?
  ก. 76 
  ข. 80 
  ค. 81 
  ง. 72
3. 538-26=...?

  ก. 512 
  ข. 521 
  ค. 327 
  ง. 419

4. ถ้ามีเป็ดอยู่ 103 ตายไป 25 จะเหลือเป็ดอยู่ทั้งหมดกี่ตัว

  ก. 128 ตัว 
  ข. 78 ตัว 
  ค. 88 ตัว 
  ง. 118 ตัว

5. บ้านหลังหนึ่งเลี้ยงนกอยู่ 49 ตัวเป็นไข้หวัดนกตายไป 29 ตัวจากนั้นก็ซื้อมาเพิ่มอีก 6 ตัว จะมีนกทั้งหมดเท่าไร

  ก. 24 ตัว 
  ข. 25 ตัว 
  ค. 26 ตัว 
  ง. 27 ตัว

6. ( 2009+902 ) - 81=...?

  ก. 2830 
  ข. 2380 
  ค. 3001 
  ง. 3208

7. 700 + ( 950-860 )=...?

  ก. 700 
  ข. 970 
  ค. 790 
  ง. 90

8. เสื้อ 1 ตัวราคา 199 บาท กางเกง 1 ตัวราคา 380 บาท กระเป๋า 1 ใบราคา 500 บาท หากซื้อทั้งหมดจะคิดเป็นเงินเท่าไร

  ก.  1970 บาท
  ข.  1860 บาท 
  ค.  1790 บาท
  ง.  1079 บาท

9. ดาวได้รับเงินจากพ่อ 200 บาท และได้จากแม่อีก 150 บาท จากนั้นนำเงินไปซื้อขนม 205 บาท ดาวจะเหลือเงินเท่าไร

  ก. 45 บาท 
  ข. 140 บาท 
  ค. 125 บาท 
  ง. 145 บาท

10. ทุเรียนราคา 120 บาท เงาะราคา 45 บาท มังคุดราคา 70 บาท หาซื้อทั้งหมดรวมแล้วต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไร

  ก. 235 บาท
  ข.125 บาท
  ค.205 บาท
  ง.175 บาท จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com