แบบทดสอบ เรื่องชั้นบรรยากาศ วิชาวิทยาศาสตร ์
ชั้น ม.3
จัดทำโดยนางสาววรพรรณ ภูลสนอง และนางสาวลลิดา เมฆเสรีวัฒนา ชั้น ม4/6
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
e-mail:flame_aey@hotmail.com,w_zeshi@hotmail.com

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. บรรยากาศที่ห่อหุ้มโลก มีก๊าซใดประกอบอยู่มากที่สุด

  ก.  ไนโตรเจน
  ข.  ออกซิเจน
  ค. คาร์บอนไดออกไซด์ 
  ง.  อาร์กอน
2. อากาศมีสมบัติอย่างไร
  ก. มีความดันและสัมผัสได้ 
  ข.  ต้องการที่อยู่และมีความหนาแน่น
  ค.  มีมวลและแรงดัน
  ง.  ถูกทั้งข้อ ก. ข. และ ค.
3. อากาศจัดเป็นสารชนิดใด

  ก.  สารประกอบ
  ข.  สารละลายเนื้อเดียว
  ค.  สารละลายเนื้อผสม
  ง. สารบริสุทธิ์

4. ถ้าประเทศใกล้เคียงมีความกดอากาศสูงและอากาศเย็นกว่าประเทศไทยจะมีผลทำให้อากาศในประเทศไทยเป็นอย่างไร

  ก.  อุณหภูมิต่ำลง
  ข.  ร้อนขึ้น
  ค.  เกิดพายุดีเปรสชั่น
  ง. คงที่

5. ในการวัดความเร็วของลมใช้เครื่องมือใด

  ก.  อัลติมิเตอร์
  ข.  อะนิโมมิเตอร์
  ค.  แอนิรอยด์นารอมิเตอร์
  ง.  ไฮโกรมิเตอร์

6. พายุหมุนเขตร้อนที่เกิดในอ่าวเบงกอล และมหาสมุทรอินเดียเรียกว่าอะไร

  ก.  วิลลี่ - วิลลี่
  ข.  เฮอริเคน
  ค.  ไซโคลน
  ง.  ไต้ฝุ่น

7. บรรยากาศชั้นใดทีมีเมฆ ฝน ไอน้ำ และ พายุ

  ก.  เทอร์โมสเฟียร์
  ข.  มีโซสเฟียร์
  ค.  สตราโทสเฟียร์
  ง. โทรโพสเฟียร์

8. ส่วนที่เป็นอากาศหุ้มห่อโลกอยู่เรียกกันว่าอะไร

  ก.  ภูมิอากาศ
  ข.  กาลอากาศ
  ค.  บรรยากาศ
  ง.  ความกดอากาศ

9. คุณสมบัติของอากาศข้อใดทำให้เกิดแรงดัน

  ก.  เป็นสสาร
  ข.  เคลื่อนที่ได้
  ค.  แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของอากาศสูง
  ง.  มีการขยายตัวเมื่ออุณหภูมิสูง

10. เมื่อกล่าวถึงบรรยากาศห่อหุ้มโลกของเราข้อความใดถูก

  1. ถ้าความดันบรรยากาศสูงขึ้นความหนาแน่นของอากาศจะลดลง
  2. อุณหภูมิของอากาศเป็นปฏิภาคผกผันกับความสูงจากระดับน้ำทะเล
  3. ลมหรือพายุจะพัดจากบริเวณที่อากาศมีความหนาแน่นสูงไปยังบริเวณที่มีความหนาแน่นต่ำกว่า

  ก.ข้อ 1 และ 2
  ข.ข้อ 1 และ 3
  ค.ข้อ 2 และ3
  ง.ข้อ 1  2  และ 3 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com