แบบทดสอบเรื่องกฎหมายเบื้องต้น วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

จัดทำโดยนางสาวศรีสุนันท์ บุญญานุภาพพันธ์ ม. 4/6 เลขที่ 25

นางสาวพนิดา เกรียงทวีทรัพย์ ม. 4/6 เลขที่ 26

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

e-mail : medkanunchan@hotmail.com , panidak@hotmail.com

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ข้อใดให้ความหมายของคำว่า "กฎหมาย" ได้ถูกต้องที่สุด

  ก.  กฎเกณฑ์ความประพฤติของบุคคล
  ข.  จารีตประเพณี
  ค.  ข้อบังคับของรัฐบาล
  ง.  สิ่งที่จะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามก็ได้
2. ประเทศไทยใช้ระบบกฎหมายแบบใด 
  ก.  ระบบคอมมิลลอว์ (Common Law)
  ข.  ระบบกฎหมายโซเชียลลิสต์ (Socialist Law)
  ค.  ระบบซิวิลลอว์ (Civil Law)
  ง.  ระบบกฎหมายศาสนา (Religious Law)
3. กฎหมายเอกชน สามารถแบ่งย่อยออกไปได้อีก มีอะไรบ้าง

  ก.  กฎหมายแพ่ง
  ข.  กฎหมายพาณิชย์
  ค.  กฎหมายพิจารณาความแพ่ง
  ง.  ถูกทุกข้อ

4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงของคนทั้งประเทศเรียกว่าอะไร

  ก.  กฎหมายกฎหมายแพ่ง
  ข. กฎหมายเอกชน 
  ค. กฎหมายมหาชน 
  ง.  กฏหมายพิจารณาความแพ่ง

5. กฎหมายใดที่จะถือว่าเป็นโมฆะ

  ก.  ประชาชนออกเสียงให้ยกเลิก
  ข.  รัฐบาลลงมติให้ยกเลิก
  ค.  กฎหมายข้อนั้นไม่มีผู้ปฏิบัติตาม
  ง.  กฎหมายนั้นขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญ

6. ข้อใดไม่ใช่ที่มาของกฎหมาย

  ก.  ความคิดเห็นของตำรวจ
  ข.  ความคิดเห็นของนักวิชาการ
  ค.  คำพิพากษาของศาล
  ง.  จารีตประเพณี

7. ศาลประเภทใดที่มีอยู่ทุกจังหวัด

  ก.  ศาลเตี้ย
  ข. ศาลชั้นต้น 
  ค.  ศาลอุทธรณ์
  ง.  ศาลฎีกา

8. คดีมีข้อพิพาทในการยื่นคำฟ้องจะต้องเสียค่าขึ้นศาลในอัตราร้อยละเท่าไหร่ และต้องไม่เกินกี่บาท

  ก. ร้อยละ 2.0 และไม่เกิน 200,000 บาท
  ข. ร้อยละ 2.5 และไม่เกิน 200,000 บาท 
  ค. ร้อยละ 3.0 และไม่เกิน 250,000 บาท
  ง. ร้อยละ 3.5 และไม่เกิน 250,000 บาท

9. คู่ความคือคู่กรณีระหว่างใครกับใคร

  ก. ผู้พิพากษากับทนายความ 
  ข. พนักงานอัยการกับพยาน
  ค.  ทนายความกับจำเลย
  ง.  โจทก์กับจำเลย

10. บุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีมีใครบ้าง

  1. ผู้ได้รับความเสียหายจากการกระทำผิด
  2. ผู้ต้องหา
  3. นายประกันหรือผู้ประกัน
  4. ผู้พิพากษา

  ก. ข้อ 2 ผิด
  ข. ข้อ 3 ผิด
  ค. ข้อ 4 ผิด
  ง. ถูกทุกข้อ จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com