แบบทดสอบชุดที่ 1

วิชาสังคม กลุ่มวิชาสาระสังคม ระดับชั้นมัธยมต้น

จัดทำโดยนภาพร ธนาเนรมิตกุล ม.4/7

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1.ถนนสามเส้นแรกมีชื่อว่าอะไร

  ก. ติวานนท์ งามวงศ์วาน บางกรวย
  ข. สุขุมวิท บางนา รังสิต 
  ค.เจริญกรุง บำรุงเมือง เฟื่องนคร  
  ง. สีลม สาทร ราชดำเนิน
2. สงครามเย็นเป็นสงครามที่ใช้อะไรพ่นใส่กัน
  ก. น้ำเมา
  ข. น้ำใจ 
  ค. น้ำเย็น 
  ง.  น้ำลาย
3. รัชกาลที่ 6 สร้างเมืองดุสิตขึ้นเพื่ออะไร

  ก. จำลองการสร้างเมืองหลวง 
  ข. จำลองการปกครองระบอบประชาธิปไตย
  ค. จำลองแบบเศรษฐกิจยุคใหม่
  ง.  จำลองแบบการศึกษา

4. การปกครองแบบสุโขทัยเป็นการปกครองแบบใด

  ก. พ่อปกครองลูก 
  ข. ประชาธิปไตย 
  ค. คอมมิวนิสต์
  ง.ประธานาธิบดี  

5. พ่อขุนรามคำแหงได้จารึกอักษรไทยเมื่อพ.ศ.ใด

  ก. พ.ศ.  203
  ข. พ.ศ. 506
  ค. พ.ศ. 1086
  ง.  พ.ศ.1186

6. ถ้าต้องการค้าสำเภาหลวงต้องผ่านกระทรวงใด

  ก.  กรมวัง
  ข. กรมคลัง
  ค. กรมนา
  ง. กรมเวียง

7. ศักดิ์นาคืออะไร

  ก. ศักดิ์ศรีของที่นา
  ข. ศักดิ์ศรีของเจ้าของที่นา 
  ค. ศักดิ์ในการปกครองที่นา
  ง. ศักดิ์ในการปกครองบ้านเมือง

8. นายกรัฐมนตรีของไทยคนแรกคือใคร

  ก. พระยามโนปกรณ์ นิติธาดา
  ข  นายชวน หลีกภัย  
  ค. นายชวลิต ยงใจยุทธ 
  ง. นายทักษิณ ชินวัตร

9. ไทยเสียกรุงให้พม่าครั้งที่ 2 ในพ.ศ.ใด

  ก. พ.ศ.2010
  ข. พ.ศ.2110
  ค. พ.ศ.2210
  ง. พ.ศ.2310

10. ใน พ.ศ. 2475 ไทยได้มีอะไรเป็นฉบับแรก

  1. หนังสือพิมพ์
  2. รัฐธรรมนูญ์
  3. หนังสือสกุลไทย
  4.  หนังสือกุลสตรี

  ก.ข้อ 1
  ข.ข้อ 2
  ค.ข้อ 3
  ง.ข้อ 4 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com