แบบทดสอบชุดที่ 2

วิชาเคมี กลุ่มสาระวิทยาศาตร์ ระดับชั้นมัธยมปลาย

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ร้อยละ 50 ของน้ำหนักแห้งคืออะไร

  ก.  ไขมัน
  ข. โปรตีน
  ค. น้ำมัน 
  ง. เลือด
2. ปฎิกริยาไฮโดรจิเนชั่นใช้ทำอะไร
  ก. น้ำมันปาล์ม 
  ข.  ยาสระผม
  ค. ยาสีฟัน 
  ง.  เนยเทียม
3. น้ำมันที่เก็บไว้นานๆจะสลายตัวอย่างช้าๆและจะกลายเป็นอะไร

  ก.  กลีเซอไรด์ และ กรดไขมัน
  ข.  กลีเซอไรด์ และ โปรตีน
  ค.  กรดไขมัน และ โปรตีน
  ง.  กรดไขมัน และ คาร์โบไฮเดรต

4. การที่น้ำมันเกิดกลิ่นเหม็นหืน เพราะ การสลายตัวของน้ำมันทำปฎิกริยากับอะไร

  ก.  ไนโตรเจน
  ข.  คาร์โบไฮเดรต
  ค.  ออกซิเจน 
  ง.  โปรตีน

5. เมื่อน้ำมันเกิดกลิ่นเหม็นหืนเราควรเติมอะไรลงไป

  ก. วิตามิน  A 
  ข. วิตามิน D
  ค. วิตามิน E 
  ง.  วิตามิน K

6. ทารกที่ขาดไขมันจำเป็นทำให้เป็นโรคอะไร

  ก.  โรคคอหอยพอก
  ข.  โรคผิวหนังอักเสบ
  ค.  โรคมะเร็ง
  ง.  โรคปอลิโอ

7  ถ้าต้องการให้ ผม ขน และ เล็บ มีสุขภาพดี จะต้องทานโปรตีนชนิดใด

  ก. คอลลาเจน 
  ข. โปรตีนจำเป็น
  ค. ฮีโมโกลบิน
  ง. เคราติน

8. เด็กอายุเท่าใดต้องการโปรตีนมากกว่าวัยอื่น

  ก. 3 - 12 เดือน 
  ข. 3 - 12 ปี
  ค. 6 - 14 เดือน 
  ง.  6 -14 ปี

9. แพทย์จะให้น้ำเกลือผสมกับอะไรเพื่อให้คนไข้หายป่วยเร็วขึ้น

  ก.  ฟรักโทส
  ข.  กลูโคส
  ค.  กาแลกโทส
  ง.  ถูกทุกข้อ

10.ไกลโคนเจนเป็นโมเลกุลที่ใหญ่มากที่สุดพบในที่ใดบ้าง

  1. คน
  2. พืช
  3. สัตว์
  4. ถั่วเหลือง

  ก.ข้อ 1 และ 2
  ข.ข้อ 2 และ 3
  ค.ข้อ 3 และ4
  ง.ข้อ 1 และ 3 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com