แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ ม. 4  เรื่อง สารชีวโมเลกุล  ชุดที่ 1

จัดทำโดย  นางสาวพรพิสุทธิ์  หอมาลัยกุล ม. 4/7 เลขที่ 8

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1.ในสารโปรตีนประกอบด้วยธาตุอะไรบ้าง

  ก.   C  H  O
  ข.   C  H  O  N
  ค.   C  H  O  N  P
  ง.    C  H  M
2. คาร์โบไฮเดตรประกอบด้วยธาตุอะไรบ้าง
  ก. C  H  O  
  ข.  
  C  H  O  N
  ค.  
  C  H  O  N  P
  ง.  
  C  H  M
3. ในร่างกายมีโปรตีนร้อยละเท่าไหร่

  ก.  50
  ข.  60
  ค.  70
  ง.   80

4. เอมไซน์มีหหน้าที่อะไร

  ก.  ย่อยสลายโปรตีน
  ข.  สร้างผม
  ค.  ลำเลี้ยงออกซิเจน
  ง.  สร้างภูมิคุ้มกัน

5. หน่วยย่อยของโปรตีนเรียกว่าอะไร

  ก.  กรดอะมินี
  ข.  กรดอะมิโน
  ค.  กรดคาร์บอกซิล
  ง.  ฮอร์โมน

6. แอนตีบอดี้ทำหน้าที่อะไร

  ก.  ย่อยสลายโปรตีน 
  ข. สร้างผม 
  ค.  ลำเลี้ยงออกซิเจน
  ง. สร้างภูมิคุ้มกัน 

7. เนื้อสัตว์ให้สารอาหารอะไร

  ก. คาร์โบไฮเดตร 
  ข. วิตามิน 
  ค.  โปรตีน
  ง.  ไขมัน

8. ใส่วิตามินอะไรเพื่อลดการเหม็นหืนของน้ำมัน

  ก.  L
  ข. E 
  ค.  A
  ง.  B

9. กรดไขมันในธรรมชาติมีกี่ชนิด

  ก.  40
  ข.  50
  ค.  60
  ง.  70

10.กรดไขมันจำเป็นมีกี่ชนิด

  ก. 2
  ข.3
  ค.4
  ง. 8 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com