aniblue02_tiltupdown_next.gifแบบทดสอบวิชา สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต (เตรียมขึ้น ม.1)aniblue02_tiltupdown_back.gif

anibullet_star.gifนางสาวศิริสา  แซ่อื้อ ม.4 ห้อง 7   เลขที่  44anibullet_star_1.gif

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดaniberry01_red.gif

1. สถาบันใดที่จะสามารถฝึกอบรมนักเรียนให้มีระเบียบวินัยได้ดีที่สุด

  ก.  วัด
  ข. โรงเรียน 
  ค. ครอบครัว 
  ง.  กลุ่มคนในสังคมanibeach_blue.gif

   

2. การเลือกตั้งทุกครั้งปรากฎว่า มีประชาชนไปใช้สิทธิไม่ถึงร้อยละ 50 นักเรียนคิดว่าจะแก้ไขปัญหาโดยวิธีใดจึงจะได้ผลดีที่สุด
  ก.  ให้รางวัลผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
  ข.  ออกกฎหมายลงโทษผู้ไม่ไปใช้สิทธิ
  ค.  ปลูกฝังให้สำนึกในหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย
  ง.  โฆษณาประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น

   

3. ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยด้วยวิธีการใดanicircle09_purple.gif

  ก.  รัฐประหาร
  ข.  ปฏิรูป
  ค.  กบฏ
  ง.  ปฎิวัติ

   

4. วันที่1เมษายน 2448 มีความสำคัญอย่างไร

  ก.  ไทยเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตตามสัญญาเบาริ่ง
  ข.  ชายไทยทั่วประเทศไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงาน
  ค.  ทาสทั่วประเทศได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ
  ง.  ประเทศไทยแก้ไขสัญญาเบาริ่งเป็นผลสำเร็จ

   

5. ประเทศใดในเอเซียใต้มีที่ตั้งอยู่ในแนวละติจูดใกล้เคียงกับประเทศไทยมากที่สุด

  ก.  บังคลาเทศ
  ข.  อินเดีย
  ค.  เนปาล
  ง.  ปากีสถาน

   

6. aniheart_pink.gifเพราะเหตุใดภาคกลางของประเทศไทยจึงเป็นเขตที่ทำเกษตรกรรมได้ผลดีที่สุด

  ก.  สามารถส่งผลิตผลออกสู่ตลาดได้สะดวก
  ข.  ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศเหมาะสม
  ค.  ประชาชนมีการศึกษาน้อยไม่สามารถประกอบอาชีพอื่นๆได้
  ง.  ประชาชนมีความสามารถในอาชีพเกษตรกรรมaniapple_red.gif

   

7. สาเหตุสำคัญในข้อใดที่ทำให้ลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปจากทีควรจะเป็น

  ก.  ลมมรสุมเปลี่ยนทิศทาง
  ข.  แสงอาทิตย์ตั้งฉากกับประเทศไทยมากขึ้น
  ค.  วงโคจรของโลกเปลี่ยนทิศทางหันเข้าหาดวงอาทิตย์มากขึ้น
  ง.  ความสมดุลทางธรรมชาติสูญเสียไปโดยเฉพาะบริมาณป่าไม้ลดน้อยลง

   

8. การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมใหม่นั้น รัฐบาลกำหนดให้จังหวัดใดเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาดังกล่าว

  ก.  ชลบุรี
  ข.  ระยอง
  ค.  จันทบุรี
  ง.  ตราด

   

9. เขตเศรษฐกิจของไทยที่ปลูกยางพาราและไม้ผลกับทำการประมงน้ำเค็ม ได้แก่ พื้นที่ของจังหวัดในข้อใด

  ก.  ชลบุรี สมุทรสงคราม
  ข.  ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร
  ค.  ระยอง ภูเก็ต
  ง.  จันทบุรี ตราดanifootball.gif

   

10. "รักเจ้าพระยากับตาวิเศษ" เป็นโครงการรณรงค์ให้ประชาชนร่วมมือกัน รับผิดชอบต่อประเทศชาติด้านใดanicake_yellow.gif

  ก. ปัญหาสิ่งแวดล้อม
  ข. ปัญหาสุขภาพอานามัย
  ค. ปัญหาด้านการศึกษา
  ง. ปัญหาด้านความมั่นคงและปลอดภัย จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com