แบบทดสอบเรื่อง เศรษฐศาสตร์ วิชา เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ของ ม.4

นางสาว สิริมา เศรษฐไมตรีกุล ม.4 ห้อง 7 เลขที่ 10.

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. เศรษฐศาสตร์ตรงกับภาษาอังกฤษว่าอะไร?

  ก.  Economic
  ข.  Labor
  ค.  Capital
  ง.  Entrepreneur
2. นักเศรษฐศาสตร์ได้แบ่งวิชาเศรษฐศาสตร์ออกเป็น 2 ภาค คืออะไร?
  ก.  เศรษฐศาสตร์มหภาค
  ข.  เศรษฐศาสตร์จุลภาค
  ค.  ไม่มีข้อใดถูก
  ง.  ถูกทั้ง ก และ ข
3. เศรษฐศาสตร์คืออะไร?

  ก.  การศึกษาพฤติกรรมของคนเราเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน
  ข.  หนทางที่ทำให้มนุษย์ร่ำรวย
  ค.  วิชาที่ศึกษาเพื่อการดำรงชีวิต
  ง.  วิชาที่สามารถเอาเปรียบคนจนได้

4. แบบมวลรวมตรงกับภาษาอังกฤษว่าอะไร?

  ก. aggregte 
  ข. communication
  ค. distribution
  ง. consumption

5. รูปแบบของระบบเศรษฐกิจมีกี่รูปแบบ?

  ก.  5
  ข.  2
  ค.  4
  ง.  3

6. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ประเทศใดที่ใช้ระบบนี้?

  ก.  อังกฤษ
  ข.  สหรัฐอเมริกา
  ค.  แคนาดา
  ง.  ออสเตรเลีย

7.่ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมมีกี่แบบ?

  ก.  5
  ข.  3
  ค.  4
  ง.  6

8. จุดมุ่งหวังในระบบเศรษฐกิจมีอะไรบ้าง?

  ก.  จุดมุ่งหวังของผู้บริโภค
  ข.  จุดมุ่งหวังของผู้ผลิต
  ค.  ถูกเฉพาะ ก และ ข
  ง.  จุดมุ่งหวังของเจ้าของปัจจัยการผลิต

9. เศรษฐทรัพย์มี 3 ชนิด คืออะไร?

  ก.  ผู้อุปโภค    ผู้ขาย   ผู้ซื้อ
  ข.  สินค้าผู้บริโภค   สินค้าผู้ผลิต   บริการ
  ค.  เงินทอง   ผลกำไร    การจำหน่าย
  ง.  ตลาด  สถานที่  พนักงาน

10. การผลิตคืออะไร?

  ก. การแปรรูปสิ่งของ
  ข. การประกอบสินค้า
  ค. การสร้างประโยชน์
  ง. การทำให้เกิดสินค้าและบริการ จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com