แบบทดสอบชุดที่ 1 วิชา พระพุทธศาสนา เรื่อง หลักธรรม ม.4

จัดทำโดย แพรวนภา   อ่อนเกิด ม.4/7 เลขที่21

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. อบายมุขเครื่องฉิบหาย 4 อย่าง ข้อใดร้ายแรงที่สุด

  ก.ความเป็นนักเลงหญิง  
  ข.ความเป็นนักเลงสุรา  
  ค.เป็นนักเลงการพนัน  
  ง.คบคนชั่วเป็นมิตร  
2. สิ่งเสพติด มียาบ้าเป็นต้น จัดเข้าในอบายมุขไหน
  ก.  ความเป็นนักเลงหญิง
  ข.  
  ความเป็นนักเลงสุรา

  ค. เป็นนักเลงการพนัน  
  ง.
  คบคนชั่วเป็นมิตร  

3. คำว่า "ห่างสุนัขให้ห่างศอก ห่างวอกให้ห่างวา ห่างพาลาให้ห่างหมื่นโยด" เป็นคำสอนตรงกับข้อใด

  ก.การคบคน  
  ข.วิธีป้องกันอันตรายจากสัตว์  
  ค.วิธีเลี้ยงสัตว์  
  ง.ถูกทุกข้อ  

4. ฆราวาส ควรมีธรรมข้อใดเป็นหลัก

  ก.สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ  
  ข.สัทธา ศีล จาคะ ปัญญา  
  ค.ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา  
  ง.ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค

5. โอบอ้อมอารี วจีไพเราะ สงเคราะห์ชุมชน วางตนเหมาะสม ตรงกับธรรมข้อใด

  ก.สัปปุริสธรรม  
  ข.พรหมวิหารธรรม  
  ค.ฆราวาสธรรม  
  ง.สังคหวัตถุธรรม  

6. หลักธรรมข้อใด ส่งเสริมให้คนรู้จักหน้าที่ อันจะพึงปฏิบัติต่อกัน

  ก.ทิศ 6  
  ข.พลธรรม 5  
  ค.อิทธิบาท 4  
  ง.ฆราวาสธรรม 4  

7. ปุรัตถิททิศ คือทิศเบื้องหน้า หมายถึงบุคคลใด

  ก.บิดา มารดา  
  ข.ครู อาจารณ์  
  ค.สมณพราหมณ์  
  ง.มิตรสหาย  

8. ทำบุญอุทิศให้ผู้ตาย ตรงกับพลีกรรมข้อใด

  ก.ญาติพลี  
  ข.อติถิพลี  
  ค.ปุพพเปตพลี  
  ง.เทวตาพลี  

9. หิริโอตปะ หมายถึง

  ก.ความสุข  
  ข.ความเกรงกลัว ความระอาย  
  ค.ความทุกข์  
  ง.ความสบาย  

10. คุณธรรมของสัตตะบุลุดมีกี่อย่าง

  1. เพราะา
  2. เพราะ
  3. เพราะ
  4. เพราะ

  ก.7 อย่าง
  ข.8 อย่าง
  ค.9อย่าง
  ง.10อย่าง จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com