แบบทดสอบ วิชา พ 42101 สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
หน่วยที่ 1 ระบบต่างๆ ในร่างกาย
เรื่อง  ระบบย่อยอาหาร (Digestive System)

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ระบบย่อยอาหารเริ่มขึ้นที่ใด

  ก.  ปาก
  ข.  
  กระเพาะอาหาร
  ค.  
  ลำไส้เล็ก
  ง.  
  ลำไส้ใหญ่
2. อวัยวะใด  ทำหน้าที่คลุกเคล้าอาหารกับน้ำลาย
  ก.  ปาก 
  ข.  
  ลิ้น
  ค.  
  หลอดอาหาร
  ง.  
  กระเพาะอาหาร
3. อวัยวะข้อใด  ทำหน้าที่ย่อยอาหารและพักอาหารชั่วคราว

  ก.  ปาก 
  ข.
   หลอดอาหาร
  ค.  
  กระเพาะอาหาร 
  ง.  
  ลำไส้เล็ก

4. ข้อใดเป็นหน้าที่ของตับ

  ก.  ผลิตน้ำย่อย
  ข.  
  ผลิตน้ำดี
  ค.  
  ผลิตฮอร์โมนอินซูลิน
  ง.   
  ดูดซึมอาหาร

5. การย่อยอาหารในกระเพาะอาหารจะใช้เวลานานเท่าใด

  ก.  1-2 ชั่วโมง
  ข.  
  2-3 ชั่วโมง
  ค.  
  3-4 ชั่วโมง
  ง.  
  5-6 ชั่วโมง

6. กรดอะมิโน แอมิเลส (Amylase)  ย่อยอาหารชนิดใด

  ก.   แป้ง
  ข.  
  โปรตีน
  ค.  
  น้ำตาล
  ง.  
  ไขมัน

7. ข้อใดทำหน้าที่ย่อยโปรตีนของ้ำนม

  ก.  เพปซิน (Pepsin)
  ข.  
  เรนนิน (Rennin)
  ค.
   แอมิเลส (Amylase)
  ง.  
  ไลเพส (Lipase)

8. ข้อใดทำหน้าที่ย่อยไขมัน

  ก.  ไลเพส (Lipase)
  ข.  
  ทริปซิน (Tryprin)
  ค.  
   ไทอาลิน (Ptyalin)
  ง.   
  มอลเทส (Maltase)

9. ช่วยระบายของเสียและกากอาหารออกจากร่างกาย  เป็นหน้าที่ของอวัยวะใด

  ก.  ลำไส้เล็กท่อนกลาง
  ข.  
  ลำไส้เล็กท่อนปลาย
  ค.  
  ลำไส้ใหญ่
  ง.  
  ไส้ติ่ง

10. การออกกำลังกายทันทีภายหลังรับประทานอาหาร  จะมีผลอย่างไรต่อสุขภาพร่างกาย

  ก. อ่อนเพลีย
  ข.
  จุกเสียด
  ค.
  ลำไส้เล็ก
  ง.
  ลำไส้ใหญ่จัดทำโดยครูประเทียน  กันทะเขียว
โรงเรียนเจ้าพระยาพิทยาคม

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com