แบบทดสอบ วิชา พ 42101 สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
หน่วยที่ 1 ระบบต่างๆ ในร่างกาย
เรื่อง  ระบบการหายใจ (Respiratory System)

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ข้อใดเป็นหน้าที่ของระบบหายใจ

  ก.  การถ่ายเทก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซออกซิเจน
  ข.  
  การนำก๊าซออกซิเจนจากอากาศภายนอกเข้าสู่ร่างกายและถ่ายเทก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา
  ค.  
  การหายใจผ่านหลอดลม
  ง.  
  การขยายช่องอก  เพื่อให้ปอดพองโต
2. ส่วนใดช่วยปรับอุณหภูมิของลมหายใจ
  ก.  หลอดลม
  ข.  
  ปอด
  ค.  
  หัวใจ
  ง.   
  กระบังลม
3. การหายใจถูกควบคุมโดย

  ก.  จมูก
  ข.  
  หลอดลม
  ค.  
  ปอด
  ง.  
  กระบังลม

4. การหายใจเข้า  ลักษณะของกระบังลมเป็นอย่างไร

  ก.  กระบังลมหดตัว
  ข.  
  กระบังลมคลายตัว
  ค.  
  กระบังลมคงที่
  ง.  
  กระบังลมทำงานแผ่วลง

5. ข้อใดเป็นหน้าที่ของเยื่อบุจมูกและขนอ่อนในจมูก

  ก. หายใจเข้า - ออก
  ข.  
  กรองฝุ่นละออง
  ค.  
  แลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
  ง.  
  ไอ  จาม

6. ข้อใดเป็นส่วนที่หลอดอาหารและหลอดลมมาบรรจบกัน

  ก.  คอหอย
  ข.  
  กล่องเสียง
  ค.  
  ขั้วปอด
  ง.  
  ขั้วหัวใจ

7. ข้อใดเป็นส่วนที่แยกออกจากปลายล่างสุดของหลอดลม

  ก.  หลอดอาหาร
  ข.  
  คอหอย
  ค.  
  กล่องเสียง
  ง.  
  ขั้วปอด

8. ก๊าซชนิดใดที่มีผลต่อระบบทางเดินหายใจอย่างมาก

  ก.  คาร์บอนไดออกไซด์
  ข.  ค
  าร์บอนมอนน๊อกไซด์
  ค.  
  ออกซิเจน
  ง.  
  ไนโตรเจน

9. โรคของระบบการหายใจข้อใด  เกิดจากการหายใจเอาอากาศที่สกปรกเข้าสู่ร่างกายเป็นเวลานาน

  ก.  หอบ  , หืด
  ข.  
   ถุงลมโป่งพอง
  ค.  
  ปอดดำ
  ง.  
  ริดสีดวงจมูก

10. ข้อใดเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากระบบการหายใจ

  ก.  หอบ  , หืด
  ข.  
  วัณโรค
  ค.
   ถุงลมโป่งพอง
  ง.  
  มะเร็งปอดจัดทำโดยครูประเทียน  กันทะเขียว
โรงเรียนเจ้าพระยาพิทยาคม

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com