แบบทดสอบ วิชา พ 42101 สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
หน่วยที่ 1 ระบบต่างๆ ในร่างกาย
เรื่อง  ระบบไหลเวียนโลหิต (Eiseulatosy System) และระบบขับถ่าย (Excretion  System) 

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ข้อใดต่อไปนี้ผิด

  ก.  ระบบไหลเวียนโลหิตในร่างกายเป็นระบบใหญ่ที่ประกอบด้วยระบบอีก 2 ระบบ
  ข.  ระบบหัวใจและหลอดเลือดประกอบด้วยเลือด (Blood) หลอดเลือด (Blood Vessel) และหัวใจ (Heart)
  ค.  เลือด (Blood) เป็นของเหลวทำหน้าที่นำสารต่างๆ ไปสู่เซลล์
  ง.  หลอดเลือดในร่างกายคนเรามี 2 ชนิด คือ หลอดเลือดแดง (Artery) หลอดเลือดดำ (Vein)
2. ข้อใดคือหน้าที่ของหลอดเลือดแดง (Artery)
  ก.  นำเลือดดี (เลือดที่มีออกซิเจน) จากหัวใจไปสู่เซลล์หลอดเลือดแดง (เส้นเลือดแดง)
  ข.  นำเลือดที่ไม่มีก๊าซออกซิเจนหรือมีปริมาณน้อยแต่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นจำนวนมากไหลกลับเข้าสู่หัวใจ้
  ค.  ถูกทั้งข้อ ก และ ข
  ง.   ผิดทั้งข้อ ก และ ข
3. หัวใจ (Heart) ตั้งอยู่ในข่องอกค่อนไปทางซ้ายระหว่างอวัยวะส่วนใดของร่างกาย

  ก.   ไต
  ข.   ตับ
  ค.   ปอด
  ง.    ม้าม

4. หัวใจประกอบด้วยกล้ามเนื้อหัวใจ (Cardiac muscle) ที่เรียกว่าอะไร

  ก.  ไมโอคาเดียม
  ข.  ไอโอคาเดียม
  ค.  โอโมคาเดียม้
  ง.  ไฮโมคาเดียม

5. หัวใจห้องบนทำหน้าที่ในข้อใด

  ก.  รับเลือดจากอวัยวะอื่นๆ มาเข้าหัวใจ
  ข.  ทำหน้าที่บีบเลือดออกจากหัวใจไปสู่อวัยวะอื่นๆ
  ค.  ถูกทั้งข้อ ก และ ข้
  ง.  ผิดทั้งข้อ ก และ ข

6. การเต้นของหัวใจ หรือ การทำงานกล้ามเนื้อหัวใจ ประกอบด้วยระยะใด

  ก.  Systole
  ข.  Diastole
  ค.  Rest
  ง.  ถูกทุกข้อ

7. Diastole คือระยะในข้อใด

  ก.  ระยะพัก
  ข.  ระยะที่มีการยืดตัวหรือคลายตัว
  ค.  ระยะที่มีการหดตัว (Contraction) ของกล้ามเนื้อ
  ง.  ถูกทุกข้อ

8. ไตมีลักษณะคล้ายสิ่งใด

  ก.  เมล็ดถั่วดำ
  ข.  เมล็ดถั่วแดง
  ค.  เมล็ดถั่วเขียว
  ง.  เมล็ดถั่วเหลือง

9. ในแต่ละวันร่างกายจะขับน้ำปัสสาวะออกมาประมาณกี่ลิตร

  ก.  0.5 - 1  ลิตร
  ข.  1 - 1.5  ลิตร
  ค.  1.5 - 2  ลิตร
  ง.  2 - 2.5  ลิตร

10. สารอาหารประเภทใดต่อไปนี้ที่ลดการเกิดนิ่ว  ในระบบทางเดินปัสสาวะได้

  ก. ฟอตเฟส
  ข. แคลซียม
  ค. ออกซาเลต
  ง. ฟอสฟอรัสจัดทำโดยครูประเทียน  กันทะเขียว
โรงเรียนเจ้าพระยาพิทยาคม

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com