แบบทดสอบ วิชา พ 42101 สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
หน่วยที่ 2 สุขภาพครอบครัว
เรื่อง สุขภาพของบุคคลในครอบครัว ชุดที่ 2

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ข้อใดกล่าวถึงความหมายของครอบครัว

  ก.  ชายและหญิงทำการสมรสกัน
  ข.  
  บุคคลที่มีความผูกพันกันทางสายโลหิต
  ค.  
  บุคคลที่พักอาศัยอยู่บ้านเดียวกัน  ทำกิจกรรมร่วมกัน
  ง.  
  บุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน  รักใคร่  ห่วงใย และเอื้ออาทรต่อกัน
2. ครอบครัวของหนูแหววอยู่รวมกัน  4  คน  คือ  พ่อ  แม่  พี่สาว  และหนูแหวว  ครอบครัวนี้จัดเป็นครอบครัวประเภทใด
  ก.  ครอบครัวเดี่ยว
  ข.  
  ครอบครัวขยาย
  ค.  
  ครอบครัวแท้
  ง.  
  ครอบครัวไม่แท้
3. ถ้าพี่สาวของหนูแหววแต่งงานแล้วพาสามีมาอยู่ด้วยในบ้าน  ลักษณะครอบครัวนี้เป็นคอบครัวประเภทใด

  ก.  ครอบครัวแท้
  ข.  
   ครอบครัวไม่แท้
  ค.  
  ครอบครัวเดี่ยว
  ง.  
  ครอบครัวขยาย

4. การวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัวเป็นหน้าที่ของใคร

  ก.  แม่
  ข.  
  พ่อ
  ค.  
  พ่อ  แม่  ลูก
  ง.  
  ทุกคนในครอบครัว

5. การดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัวข้อใดสำคัญที่สุด

  ก.  การรักษาความสะอาด
  ข.  
  การพักผ่อนหลับนอน
  ค.
  การป้องกันโรค
  ง.  
  การรับประทานอาหาร

6. บุคคลวัยใดที่ควรได้รับการวางแผนดูแลสุขภาพมากที่สุด

  ก.  วัยทารก  วัยเด็ก
  ข.  
  วัยเด็ก  วัยรุ่น
  ค.  
  วัยทารก  วัยรุ่น
  ง.  
  วัยรุ่น  วัยชรา

7. อาหารมื้อใด  สำคัญที่สุดสำหรับร่างกาย

  ก.  มื้อเช้า
  ข.  
  มื้อกลางวัน
  ค.  
  มื้อเย็น
  ง.  
  ทุกๆ มื้อ

8. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมกับสุขภาพของตนเอง

  ก.  สมศรีดื่มน้ำผลไม้ทุกวัน
  ข.  
  วิมลเล่นโยคะหลังเลิกงาน
  ค.  
  นารี  นั่งเล่นคอมพิวเตอร์
  ง.   
  สุดารับประทานอาหารเจทุกมื้อ

9. ข้อใดเป็นโรคที่มักระบาดในฤดูฝน

  ก.  ไข้เลือดออก
  ข.  
  ไอกรน
  ค.  
  หวัด
  ง.  
  โปลิโอ

10. ในวันหนึ่งๆ ร่างกายควรนอนหลับพักผ่อนเป็นเวลาเท่าใดจึงเหมาะ

  ก.  4 - 5  ชั่วโมง
  ข.
   6 - 8  ชั่วโมง
  ค.
  10 - 12 ชั่วโมง
  ง.
   แล้วแต่ความต้องการของร่างกายจัดทำโดยครูประเทียน  กันทะเขียว
โรงเรียนเจ้าพระยาพิทยาคม

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com