แบบทดสอบ วิชา พ 42101 สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
หน่วยที่ 5 การสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรคด้วยภูมิปัญญาไทย
เรื่อง นวดแผนไทย

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. รากฐานของการนวดแผนโบราณมาจากประเทศใด

  ก.  ไทย
  ข.  อินเดีย
  ค.  กัมพูชา
  ง.  ศรีลังกา
2. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงโปรดให้มีการรวบรวมและสลักตำราการนวดแผนไทยไว้บนฝาผนังที่วัดใด
  ก.  วัดโพธิ์
  ข.  วัดต้นไทร
  ค.  วัดมหาโพธิ์
  ง.  วัดยานนาวา
3. โรงเรียนราชแพทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย  มีในสมัยรัชกาลใด

  ก.  รัชกาลที่   3
  ข.  รัชกาลที่   4
  ค.  รัชกาลที่   5
  ง.  รัชกาลที่   6

4. ในรัชกาลค 5 และ รัชกาลที่   6 นั้น  ผู้ที่มีชื่อเสียงมากในการนวดแผนไทยขณะคือใคร

  ก.  หมออินเทวดา  
  ข.  หมอชิต  เดชพันธ์  
  ค.  หลวงสารประเสริฐ ้
  ง.  กรมหมื่นอักษรสาสน์โสภณ

5. ข้อใด ไม่ใช่ความหมายของการนวดไทย

  ก.  การบำบัด
  ข.  การวินิจฉัย  
  ค.  การตรวจประเมิน
  ง.  การทำให้เพลิดเพลิน  

6. ข้อใดหมายถึง  การนวดแบบทั่วไป  

  ก.  การนวดสายเชลยศักดิ์
  ข.  การนวดแบบสามัญชน
  ค.  การนวดที่ใช้การสืบทอดจากคนรุ่นเก่ามาสู่คนรุ่นใหม่ด้วยการฝึกฝน
  ง.   ถูกทุกข้อ

7. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการนวดแผนไทยตามองค์ประกอบของการมีสุขภาพดี

  ก.  การปวดเมื่อย
  ข.  การป้องกันโรค
  ค.  การรักษา  
  ง.  การฟื้นฟูสมรรถภาพ  

8. ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการชำระตำราการนวดไทยที่เรียกว่า ตำราใด

  ก.  ตำราหลวง
  ข.  ตำราแพทย์หลวง
  ค.  ตำรานวดแผนไทย
  ง.  ตำราแผนนวดฉบับหลวง

9. การนวดที่มีชื่อเสียงที่สุด คือการนวดแบบใด

 

  ก.  วัดโพธิ์
  ข.  เชียงใหม่
  ค.  วัดมหาโพธิ์
  ง.  แพทย์หลวง

10. ประโยชน์ของการนวดช่วยรักษาโรคในข้อใด

  ก.โรคหืด
  ข. โรคโลหิตจาง
  ค. ความดันโลหิตสูง
  ง.  ถูกทุกข้อจัดทำโดยครูประเทียน  กันทะเขียว
โรงเรียนเจ้าพระยาพิทยาคม

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com