คุณเข้ามาเยี่ยมชมเรา
เป็นลำดับที่

แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง การบวก ลบ และคูณ ทศนิยม

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. 12.35 + 18.65  มีค่าเท่ากับข้อใด

  ก.  31.00
  ข.  30.90
  ค.  30.00
  ง.   29.30
2. 28.75  +  24.93  มีค่าเท่ากับข้อใด
  ก.   53.72 
  ข.  537.20
  ค.  5.372
  ง.  5372.00
3. 1.23  x 0.5  มีค่าเท่ากับข้อใด

  ก.  615
  ข.  61.15
  ค.  6.15
  ง. 0.615

4. 3.68  x 207  มีค่าเท่ากับข้อใด

  ก. 99.36 
  ข.  993.60
  ค.  9.936
  ง.  9936

5. 31.8  -  16.28  มีค่าเท่ากับข้อใด

  ก.  1.552
  ข.  15.52
  ค.  155.20
  ง.  1552.0

6. 100  x  0.04  มีค่าเท่ากับข้อใด

  ก.  40
  ข.  0.4
  ค.  0.04
  ง.  4

7. 3,000  x  0.003  มีค่าเท่ากับข้อใด

  ก.  0.09
  ข.  0.009
  ค.  9.000
  ง.  90.000

8. ( 5.09  + 7.5 )  -  ( 6.01  x  2 )  มีค่าเท่ากับข้อใด

  ก.  0.57
  ข.  12.59
  ค.  6.57
  ง.  1.41

9. 8.63  +  20  +  4.59  มีค่าเท่ากับข้อใด

  ก.  13.42
  ข.  33.22
  ค.  18.56
  ง.  12.79

10. ( 128.54  +  14.26 )  x  0.7  มีค่าเท่ากับข้อใด

  ก.  999.60
  ข.  99.60
  ค.  99.80
  ง.  99.96 จัดทำโดย  นางสาวเอื้อมพร   ตุ้มภู่