คุณเข้ามาเยี่ยมชมเรา
เป็นลำดับที่

แบบทดสอบ เรื่องพืช  สาระวิชาวิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ส่วนประกอบที่สำคัญของพืช  คือ

  ก.  ลำต้น  ราก  ใบ  
  ข.  ลำต้น  ราก  ใบ  ดอก  ผล
  ค.  ลำต้น  ใบ  ผล
  ง.  ผล  ดอก  ใบ  ราก
2. ข้อใดเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
  ก.  อ้อย
  ข.  มะม่วง
  ค.  กระท้อน
  ง.  มะยม
3. ข้อใดเป็นพืชใบเลี้ยงคู่

  ก.  อ้อย
  ข.  ข้าว
  ค.  ข้าวโพด
  ง.  กระท้อน

4. ขัอใดเป็นดอกเดี่ยว

  ก.  กล้วยไม้
  ข.  เฟื่องฟ้า
  ค.  ราชพฤกษ์
  ง.  มะลิ

5. ข้อใดเป็นดอกช่อ

  ก.  กุหลาบ
  ข.  มะลิ
  ค.  เฟื่องฟ้า
  ง.  ดาวเรือง

6. พืชในข้อใดเป็นดอกสมบูรณ์เพศ

  ก.  ชบา
  ข.  มะลิ
  ค.  ทานตะวัน
  ง.  ดาวเรือง

7. ข้อใดเป็นผลเดี่ยว

  ก.  มังคุด
  ข.  องุ่น
  ค.  ลองกอง
  ง.  ลางสาด

8. ข้อใดเป็นผลกลุ่ม

  ก.  ลองกอง
  ข.  มะม่วง
  ค.  ขนุน
  ง.  กระท้อน

9. พืชสร้างอาหารโดยวิธีใด

  ก.  การสังเคราะห์แสง
  ข.  การหายใจ
  ค.  การคายก๊าซ
  ง.  การดูดอาหาร

10. ส่วนใดของพืชที่ใช้ในการคายน้ำ

  ก.ราก
  ข.ลำต้น
  ค.ใบ
  ง.ดอก จัดทำโดย อมรรัตน์ ยุวรี