คุณเข้ามาเยี่ยมชมเรา
เป็นลำดับที่

แบบทดสอบ สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
   ชั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 2  

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. เราควรปฏิบัติอย่างไรกับโต๊ะเรียน

  ก. รักษาให้สะอาด 
  ข. เขียนชื่อไว้บนโต๊ะ 
  ค. ทาสีให้สดใส  
  ง. วาดรูปบนโต๊ะ
2. เราไม่ควรปฏิบัติต่อเพื่อนอย่างไร
  ก. ช่วยทำการบ้านให้เพื่อน 
  ข. พูดกับเพื่อนด้วยคำที่ไพเราะ 
  ค.  มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อน
  ง.   สอนเพื่อนให้อ่านหนังสือ
3. ถ้าพบเพื่อนวิ่งเล่นกันในห้องเรียนหัวหน้าห้องควรทำอย่างไร

  ก.  ลงโทษเพื่อน
  ข.  ดุด่าเพื่อน
  ค.  ห้านปรามเพื่อน
  ง.  ฟ้องครู

4.ถ้าพ่อแม่ปลูกผักเราช่วยเหลือท่านได้ตามข้อใด

  ก.  รดน้ำผัก
  ข.  ตัดผักไปขาย
  ค.  ยกเข่งผักขึ้นรถ
  ง.  วิ่งเล่น

5. สิ่งใดเป็นผลผลิตของชาวประมง

  ก.  ข้าว
  ข.  ผลไม้
  ค.  ปลา
  ง.  ผัก

6. งานในข้อใดเป็นงานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

  ก.  ปลูกดอกไม้ไว้ขาย
  ข.  จับปลากัดขาย
  ค.  เก็บผักคะน้าไปขาย
  ง.  เลี้ยงแมวไว้ดูเล่น

7. ธงชาติไทยมีรูปร่างอย่างไร

  ก.  สี่เหลี่ยมจัตุรัส
  ข.  สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  ค.  สี่เหลี่ยมคางหมู
  ง.  สี่เหลี่ยมด้านเท่า

8. วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันสำคัญอย่างไร

  ก.  วันแม่แห่งชาติ
  ข.  วันพ่อแห่งชาติ
  ค.  วันปิยมหาราช
  ง.  วันรัฐธรรมนูญ

9. ศาสนาสอนให้เราเป็นคนอย่างไร

  ก.  เป็นคนเก่ง
  ข.  เป็นคนขยัน
  ค.  เป็นคนกล้า
  ง.  เป็นคนดี

10. วันที่ผู้ใหญ่จัดขึ้นเพื่อให้เด็กเห็นความสำคัญของตนเอง คือวันอะไร

  ก.  วันขึ้นปีใหม่
  ข. วันเด็ก
  ค. วันครู
  ง. วันเข้าพรรษา จัดทำโดย นางอาภรณ์ นาคปฐม