คุณเข้ามาเยี่ยมชมเรา
เป็นลำดับที่

แบบทดสอบเรื่องโจทย์ปัญหา วิชาคณิตศาสตร์

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. สมุด ราคาเล่มละ 7  บาท ซื้อ 8 เล่ม ต้องจ่ายเงินเท่าไร  

  ก. 35 บาท  
  ข. 15 บาท 
  ค. 56 บาท 
  ง. 45 บาท

2. ซื้อทุเรียน   5 ผล ผลละ 25 บาท และซื้อเเตงโม 3 ผล ผลละ 20 บาท  รวมเป็นเงินเท่าไร

  ก. 175 บาท 
  ข. 125 บาท  
  ค. 60 บาท 
  ง. 185  บาท

3. เชือก เส้นหนึ่งยาว 45 เซนติเมตร อีกเส้นหนึ่งยาว  26 เซนติเมตร เชือกสองเส้นยาวกว่ากันเท่าไร

  ก.19 เซนติเมตร  
  ข. 61 เซนติเมตร 
  ค.29 เซนติเมตร  
  ง. 71 เซนติเมตร

4. ขายหนังสือไป 9 เล่ม ได้เงิน 72 บาท ขายหนังสือไปเล่มละเท่าไร

  ก. 63 บาท  
  ข.  9 บาท 
  ค.  8 บาท 
  ง. 81 บาท

5. จัดนักเรียน  24 คน เป็นแถว แถวละ 6 คน จะได้กี่แถว

  ก. 5 แถว.  
  ข. 8 แถว  
  ค. 6 แถว  
  ง.  4 แถว

6. ให้ธนบัตรใบละ 100 บาท จ่ายค่าโดยสารรถไฟ 53 บาท จะได้รับเงินทอนเท่าไร

  ก.57 บาท  
  ข. 35 บาท 
  ค. 47 บาท 
  ง. 37 บาท

7. เลี้ยงปลาไว้ 25 ตัว ออกลูกมาอีก 17 ตัว ต่อมาแบ่งขายไป 15 ตัว จะเหลือปลากี่ตัว

  ก. 47 ตัว  
  ข. 37 ตัว 
  ค. 27 ตัว  
  ง. 17 ตัว

8. ขายส้มไป 8 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 13 บาท จะได้เงินเท่าไร

  ก.  74 บาท
  ข.  104 บาท
  ค.  84 บาท
  ง.  21 บาท

9. ซื้อสมุด 3 เล่ม ราคาเล่มละ 12  บาท ให้ธนบัตรใบละ 100 บาท จะได้รับเงินทอนเท่าไร

  ก.  46 บาท 
  ข.  36 บาท
  ค.  74 บาท
  ง.  64 บาท

10. มีแอปเปิ้ล 23 ผล แบ่งให้เพื่อน 7 คน คนละ3 ผล จะเหลือส้มกี่ผล

  ก. 4 ผล
  ข. 2 ผล
  ค. 3 ผล
  ง. 1 ผล จัดทำโดย อ.อุไร เพ็ชรทับทิม