คุณเข้ามาเยี่ยมชมเรา
เป็นลำดับที่

แบบทดสอบเตรียมความพร้อมวิชาคณิตศาสตร์

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด

1.  เรียงลำตับตัวเลขที่มีค่าน้อยไปหาตัวเลขที่มีค่ามาก  5  7  9  2   3 1  8

  ก.  5   6   7   1   3   8   9
  ข.  3   8   5   6   1   7   9
  ค.  1   2   3   8   5   7   9
  ง.  1   2    3   5   7   8   9
2. เรียงลำตับตัวเลขที่มีค่ามากไปหาตัวเลขที่มีค่าน้อย  5  6  2  7  9  1  3
  ก.   9   7   6   5   3  2  1
  ข.   1   3   2   5  6  7  9
  ค.   1  2   3   5   6  7  9
  ง.   9   6   7   5  3  2   1
3.  เติมจำนวนที่หายไป  1      2      apple03.gif      4     5   

  ก.  3  
  ข.  4  
  ค.  8
  ง.   2  

4.เติมจำนวนที่หายไป   6     7   burger01.gif     9     10  

  ก.   7
  ข.   5
  ค.   4
  ง.    8

5. เลือกจำนวนที่ตรงกับภาพที่กำหนดให้    coffeepot.gif coffeepot.gif coffeepot.gif coffeepot.gif

  ก.  3
  ข.  4
  ค.  2
  ง.  5

6. เลือกจำนวนที่ตรงกับภาพที่กำหนดให้   telephone02.gif   telephone02.gif  telephone02.gif telephone02.gif  telephone02.gif  telephone02.gif

  ก.  5
  ข.  7
  ค.  9
  ง.  6

7.เลือกจำนวนที่ตรงกับภาพที่กำหนดให้ cap_stripe.gif  cap_stripe.gif   cap_stripe.gif  cap_stripe.gif   cap_stripe.gif    cap_stripe.gif  cap_stripe.gif

  ก.  1
  ข.  3
  ค.  7
  ง.  2

8. เลือกจำนวนที่ตรงกับภาพที่กำหนดให้ clock_hand.gif clock_hand.gif  clock_hand.gif

  ก.  3
  ข.  8
  ค.  2
  ง.  4

9. เลือกจำนวนที่ตรงกับภาพที่กำหนดให้   camera02.gif   camera02.gif  camera02.gif   camera02.gif   camera02.gif  camera02.gif  camera02.gif camera02.gif

  ก.  8
  ข.  3
  ค.  5
  ง.  7

10.เลือกจำนวนที่ตรงกับภาพที่กำหนดให้   lovelybag_1.gif  lovelybag_1.gif  lovelybag_1.gif  lovelybag_1.gif lovelybag_1.gif lovelybag_1.gif lovelybag_1.gif lovelybag_1.gif lovelybag_1.gif  

  ก.6
  ข.7
  ค.5
  ง.9 จัดทำโดย อ.กุสาวดี  ลาภลมูล