คุณเข้ามาเยี่ยมชมเรา
เป็นลำดับที่

แบบทดสอบเรื่องพืช  วิชาวิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด  clock_alarm.gif

1. พืชที่ขึ้นอยู่บนบนคือข้อใด

  ก.  ตำลึง
  ข.  บัว
  ค.  แหน
  ง.  ดอกจอก
2. พืชในข้อใดที่อาศัยอยู่บนต้นไม้  p_palmtree.gif
  ก.  ไผ่
  ข.  กล้วย
  ค.  พลูด่าง
  ง.  มะพร้าว
   
3. ภาพในข้อใดมีรากเก็บสะสมอาหาร   

  ก.  f_straw01.gif
  ข.   eggplant2.gif
  ค.  f_pineapple03.gif
  ง.   carrot04.gif

 4. ใบของพืชทำหน้าที่อะไร   p_flowerpot_brown_s.gif

  ก.  สร้างอาหาร
  ข.  ลำเลียงน้ำ
  ค.  ให้ความร่มเย็น
  ง.  ให้ความสวยงาม
   

5. พืชชนิดใดที่ไม่มีรากแก้ว

  ก.  ขนุน
  ข.  มะพร้าว
  ค.  มะม่วง
  ง.  บัว
   

6. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของรากพืช  

  ก.  หาอาหาร
  ข.  ปรุงอาหาร
  ค.  ยึดลำต้น
  ง.  ดูดน้ำและแร่ธาตุ
   

7. ส่วนใดของมันแกวที่นำมารับประทาน  

  ก.  ราก
  ข.  ใบ
  ค.  ดอก
  ง.  ผล
   

8. พืชชนิดใดที่ชอบขึ้นอยู่ตามป่าชายเลน  

  ก.  ผักโป่ง
  ข.  ต้นสน
  ค.  โกงกาง
  ง.  ต้นสัก
   

9. ข้อใดจัดเป็นพืชประเภทเดียวกันทั้งหมด

  ก.  มะม่วง  ฝอยทอง  กล้วยไม้
  ข.  ขนุน  บอน  ดอกจอก
  ค.  แหน  ผักกะเฉด  บัว
  ง.  แหน  พลูด่าง  ไผ่
   

10. ข้อใดเป็นพืชที่อาศัยอยู่ในน้ำทั้งหมด

  1. มะยม  มะเขือ
  2. ดอกจอก  แหน
  3. ผักกระเฉด  บัว
  4. มะนาว  ดอกจอก

  ก. ข้อ 1 และ 2
  ข. ข้อ 2 และ 3
  ค. ข้อ 3 และ4
  ง. ข้อ 1 และ 3 จัดทำโดย อ.จรียา  ศรีสุดดี