คุณเข้ามาเยี่ยมชมเรา
เป็นลำดับที่

แบบทดสอบสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ฉบับที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่2

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. สถานที่ใดช่วยสร้างคนเป็นคนดี

  ก.  โรงเรียน
  ข.  โรงพยาบาล
  ค.  สถานีตำรวจ
  ง.  สถานีอนามัย
2. นักเรียนหาหนังสืออ่านเพิ่มเติมความรู้ได้ที่ใด
  ก.  ห้องสมุด
  ข.  ห้องพักครู
  ค.  ห้องพยาบาล
  ง.  ห้องเก็บของ
3. ใครปฏิบัติไม่ถูกต้อง

  ก.  ดำถูพื้นห้องเรียน
  ข.  แดงใช้ส้วมแล้วราดน้ำ
  ค.  เด่นส่งเสียงดังในห้องสมุด
  ง.  ด้วงรดน้ำต้นไม้

4. ข้อใดเป็นการช่วยเหลือส่วนรวม

  ก.  อ่านหนังสือ
  ข. เก็บขยะในสนาม 
  ค.  มาโรงเรียนทุกวัน
  ง.  แปรงฟันหลังรับประทานอาหาร

5. วิ่งเล่นบริเวณบันไดโรงเรียนมีผลเสียอย่างไร

  ก.  มีขั้นบันไดมากวิ่งไม่สะดวก
  ข.  พื้นไม่เรียบวิ่งลำบาก
  ค.  บริเวณแคบวิ่งได้น้อยคน
  ง.  เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

6. ข้อใดเกี่ยวกับระเบียบของโรงเรียน

  ก.  การเขียนหนังสือ
  ข.  การนำอาหารกลางวันมารับประทาน
  ค. การทำความเคารพ 
  ง.  การอ่านหนังสือ

7. แหล่งบริการที่ชุมชนควรจะจัดให้มีคือข้อใด

  ก.  ห้องสมุด
  ข.  โรงฆ่าสัตว์
  ค.  โรงภาพยนตร์
  ง.  สถานีอนามัย

8. สถานที่ใดบริการจัดส่งจดหมาย

  ก. ที่ทำการไปรษณีย์ 
  ข.  สถานีตำรวจ
  ค. สถานีอนามัย 
  ง.  โรงภาพยนตร์

9. เพื่อนบ้านที่ดีมีลักษณะอย่างไร

  ก.  เป็นคนช่างพูด
  ข.  เป็นคนเอื้อเฟื้อ
  ค.  เป็นคนชอบสอพลอ
  ง.  เป็นคนช่างอวด

10. การเดินถนนควรเดินอย่างไร

  ก.   เดินเล่นกับเพื่อน
  ข.  เดินกลางถนน
  ค.  เดินชิดซ้าย
  ง.  เดินชิดขวา

จัดทำโดย จิณณพัต  นาคาคร  โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม  อ.บางเลน  จ.นครปฐม