คุณเข้ามาเยี่ยมชมเรา
เป็นลำดับที่

แบบทดสอบกลุ่มสาระสังคมศึกษา ชั้นบระถมศึกษาบีที่ 1

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. คนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาใด

  ก.  พระพุทธศาสนา
  ข.  ศาสนาอิสลาม
  ค.  ศาสนาคริสต์
  ง.  ศาสนาฮินดู
2. ใครคือศาสดาของพระพุทธศาสนา
 
  ก.  พระเยซู
  ข.  
  พระอัลเลาะห์
  ค.  
  พระพุทธเจ้า 
  ง.  
  พระสารีบุตร
3. ศาสนาทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนอย่างไร

  ก.  เป็นคนดี
  ข.  
  เป็นคนกล้า
  ค.  
  เป็นคนเก่ง
  ง.  
  เป็นคนฉลาด

4. คัมภีร์ของพระพุทธศาสนามีชื่อว่าอย่างไร

  ก.  ไบเบิล
  ข.  
  พระไตรปิฎก 
  ค.  
  อังกุรอาน
  ง.  
  ชาดก

5. ใครเป็นผู้นำพระธรรมคําสอนมาเผยแผ่

  ก.  ครู
  ข.  
  พระสารีบุตร
  ค.  
  พระราหุล
  ง.  
  พระสงฆ์

6. เราปฎิบัติตามคําสอนของศาสนาด้วยเหตุใด

  ก.  พ่อแม่บังคับ
  ข.  
  ได้รับคําชมเชย
  ค.  
  ทําให้เรามีความสุข
  ง.  
  ทําให้เรารํ่ารวย

7. พระรัตนตรัย คือ ข้อใด

  ก. เก่ง ดี มีสุข 
  ข.
  ศีล สมาธิ ปัญญา 
  ค.
  พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 
  ง.
  ซื่อสัตย์ สุจริต กล้าหาญ 

8. ชายไทยที่จะบวชพระในพระพุทธศาสนาต้องมีอายุเท่าใด

  ก. ครบ 10 ปีบริบูรณ์ 
  ข.
  ครบ 18 ปีบริบูรณ 
  ค.
  ครบ 20 ปีบริบูรณ์ 
  ง.
  เท่าใดก็ได้เมื่อพร้อมที่จะบวช 

9. หลักธรรมคำสอนที่ถือว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา คือ

  ก. ขยัน สามัคคี มีวินัย 
  ข.
  ทำสมาธิ มีความสัตย์ รักสามัคคี 
  ค.
  กตัญญูกตเวที  ว่าง่าย มีเมตตา 
  ง.
  ไม่ทำชั่ว ทำความดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์

10.ข้อใดไม่ใช่ ศีล 5

  ก.ไม่พูดโกหก
  ข.
  ไม่ฆ่าสัตว์
  ค.
  ไม่เกียจคร้าน ขยันทำมาหากิน
  ง.
  ไม่ลักขโมยสิ่งของ ของผู้อื่น จัดทําโดย  เครือวัลย์ บัวสมบูรณ์