คุณเข้ามาเยี่ยมชมเรา
เป็นลำดับที่


แบบทดสอบชุดที่ 1

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1.จังหวัดนครปฐม ในสมัยรัชกาลใด ได้โปรดเกล้าฯให้บูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่

  ก. ร.3
  ข. ร.4 
  ค. ร.5 
  ง. ร.6  
2. ในรัชสมัยใดได้โปรดเกล้าฯให้สร้าง"พุทธมณฑล" ขั้นเป็นพุทธบูชา
  ก. สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ 
  ข. สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกางที่ ๖ 
  ค. สมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบัน รัชกาลที่ ๙ 
  ง. วาระครบรอบพุทธศตวรรษที่ ๒๕
3. "ศิลปะทวารวดี"ตั้งแต่ปีพุทธศักราชที่เท่าไร

  ก. พ.ศ.๒๔๗๑ 
  ข. พ.ศ.๒๔๗๒ 
  ค. พ.ศ.๒๔๗๓ 
  ง. พ.ศ.๒๔๗๔

4. จังหวัดนครปฐมมีที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุด คือข้อใด

  ก. พระปฐมเจดีย์ 
  ข. เทวาลัยคเณศ
  ค. พระราชวังสนามจันทร์ 
  ง.  พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์

5.อนุสาวรีย์"ย่าเหล"เป็นสัตว์ชนิดใด

  ก.  เป็ด
  ข.  ม้า
  ค.  สุนัข
  ง.  ควาย

6. วัดไร่ขิงมีชื่อเต็มว่าอะไร

  ก.  วัดมงคลไร่ขิง
  ข.  วัดมงคลดารามไร่ขิง
  ค.  วัดมงคลจินตารามไร่ขิง
  ง.  วัดมงคลจินดารามไร่ขิง

7. สวนศิลปะมีเซียมยิบอินซอยเป็นที่เก็บและแสดงงานประติมากรรมของ........

  ก.  คุณมีเซียม ยิบอินซอย
  ข.  คุณเซียมยิบ มีอินซอย
  ค.  คุณยิบอิน เซียมมีซอย
  ง.  คุณอินเซียม ยิบมีซอย

8. อำเภอกำแพงแสนเป็นเมืองโบราณในสมัยใด

  ก.  สมัยทวารวดี
  ข.  สมัยลังกา
  ค.  สมัยรัชกาลที่ ๑
  ง.  สมัยรัตนโกสินทร์

9.ผู้นำในการสร้างพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย คือ

  ก.  อาจารย์ดวงแก้ว พิทยากรศิลป์
  ข.  อาจารย์เสรี หวังในธรรม
  ค.  อาจารย์แม่
  ง.  อาจารย์โกย

10. การสร้างพุทธมณฑลแห่งนี้เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในข้อใด

  ก. เป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา
  ข. เป็นที่พักผ่อน
  ค. เป็นสวนสาธารณะ
  ง. เป็นที่ออกกำลังกาย


a_shell_blue.gifa_shell_pink.gif

จัดทำโดย เฉลิมขวัญ ภูมิธเนศ