คุณเข้ามาเยี่ยมชมเรา
เป็นลำดับที่

 แบบทดสอบ เรื่องการบวกเลข วิชาคณิตศาสตร์  ชั้นอนุบาล 2

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. 3 + 8 =

  ก. 11
  ข. 10
  ค.  9
  ง.  20
2. ข้อใดคือเลขไทย
  ก.  9
  ข.  7
  ค.  ๗
  ง.  13
3. เลขใดต่อจากเลข 15

  ก.  11 
  ข.  14
  ค.  16
  ง.  17

4. 14 + 3 =

  ก.  4
  ข.  21
  ค.  17
  ง.  6

5. 20 + 5 =

  ก.  20 
  ข.  23
  ค.  25 
  ง.  24

6. 30 - 5 =

  ก.  13
  ข.  15
  ค.  20
  ง.  25

7. 25 + 4 =

  ก.  29
  ข.  28
  ค.  27
  ง.  26

8. 18 + 6 =

  ก.  25
  ข.  29
  ค.  24 
  ง.  27

9. 8 + 9 =

  ก.  18
  ข.  17
  ค.  19 
  ง.   13

10. 20 + 6

  ก. 16
  ข. 12
  ค. 26
  ง.. 10


นันทวุฒิ ธัญญอนันต์ผล  
โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม