คุณเข้ามาเยี่ยมชมเรา
เป็นลำดับที่

 แบบทดสอบชุดที่ 1สาระวิทยาศาสตร์ เรื่องพืช ชั้น ป.1

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ข้อใดคือลักษณะของสิ่งมีชีวิต

  ก.  อยู่กับที่
  ข.  ไม่โตขึ้น
  ค.  กินอาหารได้
2. ข้อใดคือสิ่งที่มีชีวิต
  ก.  ภูเขา
  ข.  ต้นไม้
  ค.  บ้าน
3. ข้อใดเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกัน

  ก.  ช้าง  ภูเขา
  ข.  เครื่องบิน  คน
  ค.  วัว  ควาย

4. ข้อใดคือพืชที่ขึ้นบนดิน

  ก.  กล้วย
  ข.  บัว
  ค.  ผักตบชวา

5. ข้อใดคือพืชที่ขึ้นบนต้นไม้อื่น

  ก.  ส้ม
  ข.  กาฝาก
  ค.  มะขาม

6. ข้อใดคือพืชที่ขึ้นในน้ำ

  ก.  ผักตบชวา
  ข.  ส้ม
  ค.  ข้าว

7. รากที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเรียกว่ารากอะไร

  ก.  รากกิ่ง
  ข.  รากแก้ว
  ค.  รากแขนง

8. พืชในข้อใดมีลำต้นเลื้อยพัน

  ก.  ตำลึง
  ข.  มะนาว
  ค.  ข้าวโพด

9. ใบพืชส่วนใหญ่มีสีอะไร

  ก.  สีแดง
  ข.  สีเหลือง
  ค.  สีเขียว

10. เมล็ดอยู่ในส่วนใดของพืช

  ก.  ผล
  ข.  ใบ
  ค.  กิ่งไพบูลย์ เดชกำแหง  ผู้จัดทำ