คุณเข้ามาเยี่ยมชมเรา
เป็นลำดับที่

b_parrot_green.gifแบบทดสอบ  คณิตศาสตร์  เศษส่วน      ป.3   

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1.

  ก.  

  ข.  

  ค.  

  ง.  
   
2.
 
  ก.  

  ข.  

  ค.  

  ง.  
   
3.

  ก.  

  ข.
   
  ค.  

  ง.  
   

4.

  ก.  

  ข.
   
  ค.
   
  ง.  
   

5.

  ก.  

  ข.  

  ค.  

  ง.
   

6.

  ก.  

  ข.  

  ค.  

  ง.  
   

7.

  ก.  

  ข.  

  ค.  

  ง.  
   

8.

  ก.  

  ข.  

  ค.  

  ง.  

9.

  ก.  

  ข.  

  ค.  

  ง.  

10.

  ก.

  ข.

  ค.

  ง.


นางพรสวรรณ์ สามคุ้มพิมพ์
โรงเรียนวัดรางกำหยาด  อ.บางเลน  จ. นครปฐม    70310