คุณเข้ามาเยี่ยมชมเรา
เป็นลำดับที่

 แบบทดสอบคณิต  ป. 1  เรื่อง  การบวก

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. 12 +  15  =   

  ก.  30
  ข.  27
  ค.  26
  ง.  24
2.  24 + 17  =
  ก.  41
  ข.  35
  ค.  51
  ง.  61
3. 75 + 25  =

  ก.  100
  ข.  200
  ค.  300
  ง.  400

4. 125  +  215  =

  ก.  380
  ข.  350
  ค.  340
  ง.  330

5. 37  +  42  =

  ก.  78
  ข.  79
  ค.  80
  ง.  81

6. 58  +  14  =

  ก.  85
  ข.  72
  ค.  92
  ง.  82

7. 19  +  19  =

  ก.  38
  ข.  37
  ค.  36
  ง.  35

8. 55  +  55  =

  ก.  210
  ข.  110
  ค.  113
  ง.  215

9. 48  +  52  =

  ก.  400
  ข.  300
  ค.  200
  ง.  100

10. 77  +22   =

  ก.66
  ข.773
  ค.88
  ง.99ประทิน  ศรีตงกิม  ผู้จัดทำ