คุณเข้ามาเยี่ยมชมเรา
เป็นลำดับที่

 แบบทดสอบชุดที่ 1

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ข้อใดเป็นสมบัติของของแข็ง

  ก. รูปร่างไม่คงที่ ไหลได้ ปริมาตรคงที่ 
  ข.
  รูปร่างไม่คงที่ ไหลไม่ได้ปริมาตรคงที่ลง 
  ค.
  รูปร่างคงที่ ไหลไม่ได้ ปริมาตรคงที่ 
  ง.  
  รูปร่างคงที่ไหลไม่ได้ ปริมาตรไม่คงที่
2. หลักฐานข้อใดที่แสงว่าภายในโลกยังร้อนอยู่
  น้ำท่วม แผ่นดินไหว่  
  ข.
  แผ่นดินไหว น้ำขึ้นน้ำลง
  ค.
  น้ำพุร้อน ภูไฟระเบิด 
  ง.  
  ภูเขาไฟระเบิด น้ำตก       
3.ประเทศไทยตั้งอยู่บนแผ่นเปลือกโลกใด

  ก. แผ่นแปซิฟิก 
  ข.
  แผ่นออสเตรเลีย 
  ค. 
  แผ่นยูเรเซีย
  ง.
  แผ่นอเมริกา  

4. การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกเกิดจาก

  ก.  ารเคลื่อนที่ของหินหนืด
  ข.
  ความร้อนในชั้นแมนเทิล 
  ค.
  การชนกันของแผ่นเปลือกโลก 
  ง.
  การที่หินหนืดแทรกตัวขึ้นตามรอยแยกระหว่างแผ่นเปลือกโลก 

5. โลหะต่อไปนี้โลหะใดนำไฟฟ้าได้ดีที่สุด

  ก. เงิน 
  ข.
  ทองแดง
  ค.
  ทอง  
  ง.
  เหล็ก

6. ข้อใดเป็นผลิตผลได้จากทะเลและมหาสมุทรคือ

  ก.  อาหาร  
  ข.
  แร่ต่างฯ 
  ค.
   เกลือ 
  ง.
   ทั้ง ก,,

7. ดินชั้นใดที่มีประโยชน์การเกษตรมากที่สุด

  ก. ดินชั้นบน
  ข.
  ดินชั้นล่าง
  ค.
  ดินชั้นกลาง 
  ง.
  ให้ประโยชน์ทุกชั้น

8. ศาสนาใดมีคนนับถือมากที่สุด

  ก.  คริสต์
  ข.  
  พุทธ
  ค.  
  พรามห์
  ง.  
  อิสลาม

9. ที่ราบต่ำภาคเหนือ คือที่ใด

  ก. ไซบีเรีย 
  ข.
  ทิเบต 
  ค.
  เดดคาน  
  ง.
  ถูกทั้งข้อ ข  และ ค

10. วันสหกรณ์ คือวันใด

  ก.    26 ..
  ข.
      26 ..
  ค.
      26 มี..
  ง.
      26 เม.ย. 
รัชชา อาภารัตน์ (แน็ต)  สิรินธรราชวิทยาลัย