คุณเข้ามาเยี่ยมชมเรา
เป็นลำดับที่

แบบทดสอบชุดที่ 1

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. สหกรณ์ที่ช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีที่ทำมาหากิน  คือ สหกรณ์

  ก. สหกรณ์นิคม 
  ข. สหกรณ์ออมทรัพย์  
  ค.
  สหกรณ์บริการ
  ง.  
  สหกรณ์ร้านค้า  
2. การเปลี่ยนแปลงประชากรมีอะไรบ้าง,ข้อใดถูก
 
  ก. เกิด  ตาย  ย้ายถิ่น  
  . เกิด  ย้ายถิ่น
  ค. ย้ายถิ่น 
  ง.
  ตาย  ย้ายถิ่น
3. พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทยคือใคร

  ก. พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
  ข.
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  ค. พระราชวงศ์เธอ  กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
  ง. พระราชวงศ์  มาวงศ์ษา

4. กิจการสหกรณ์แห่งแรกของโลกกำเนิด

  ก. ฝรั่งเศส – คนงานรถ
  ข. อเมริกา – คนงานเหมืองถ่านหิน
  ค. เยอรมัน –คนงานรถไฟ 
  ง.  อังกฤษ – คนงานโรงงานทอผ้า

5. สหกรณ์ทุกแห่งจะต้องมีเหรัญญิก  ไว้คอยทำหน้าที่เกี่ยวกับอะไ

  ก. เจ้าหน้าที่การเงิน 
  ข. จ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
  ค. เจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาด
  ง.  เจ้าหน้าที่ดูแลคนงาน

6. ฟ้อนเล็บเป็นศิลปะของภาคใด

  ก. ภาคใต้   
  ข.
  ภาคกลาง
  ค. ภาคเหนือ
  ง. ภาคตะวันออ  

7. สนามบาสยาวเท่าไร

  ก. 16  ม. 
  ข. 27  ม.
  ค. 28  ม.
  ง.  29  ม.

8. กีฬาบาสมีผู้เล่นฝ่ายละ

  . 4  คน
  ข. 5  คน
  . 6  คน
  ง. 7   คน  

9. อริยสัจสี่  มีอะไรบ้าง  ข้อใดถูก

  ก. เมตตา  นิโรธ  ทมะ   ขันติ  
  ข.
  ทุกข์   สุข   นิโรธ  มรรค   
  ค.
  ทุกข์  สมุทัย  นิโรธ  มรรค
  ง.  กรุณา   มุทิตา  นิโรธ   มรรค  

10. แรงดึงดูด  บนดวงจันทร์  เป็นอย่างไร  

  ก. น้อยกว่า
  ข. มากกว่า
  ค.ไม่มีเลย
  ง. เท่ากัน

 รสริน อาภารัตน์ (พ้อยท)์  โรงเรียนอนุบาลนครปฐม