คุณเข้ามาเยี่ยมชมเรา
เป็นลำดับที่

แบบทดสอบวิชาภาษาไทย  ชุดที่1

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1พยัญชนะไทยมีทั้งหมดกี่ตัว

  ก  44 ตัว
  ข. 40 ตัว  
  ค. 42ตัว 
  ง. 45ตัว
2. พยัญชนะตัวใดที่เลิกใช้แล้ว
  ก  ฎ ฏ  
  ข. ฆ ฑ  
  ค. ฃ ฅ  
  ง. ฒ ศ  
3. วรรณยุกต์ไทยมีกี่รูป กี่เสียง

  ก.  4 รูป 5 เสียง
  ข.  5 รูป 5 เสียง
  ค.  3 รูป 5 เสียง
  ง.  5 รูป 4 เสียง

4. อักษรสูงมีทั้งหมดกี่ตัว

  ก. 9 ตัว 
  ข. 11 ตัว 
  ค. 10 ตัว 
  ง. 12 ตัว

5. อักษรกลางมีทั้งหมดกี่ตัว

  ก.  8 ตัว
  ข.  9 ตัว
  ค. 10 ตัว 
  ง.  7 ตัว

6.อักษรต่ำมีทั้งหมดกี่ตัว

  ก. 20 ตัว  
  ข. 22 ตัว  
  ค. 24 ตัว  
  ง. 25 ตัว  

7. คําใดมีวรรณยุกต์เสียงโท

  ก. บ้าน 
  ข. อ่าน 
  ค. ยาก 
  ง. นาน

8. คําใดเขียนถูกต้อง

  ก. สวรรด์ 
  ข. อัศจรรย์ 
  ค. สร้างสัน 
  ง. สีสรร  

9. คําใดเป็นคําควบแท้

  ก. กราบ 
  ข. ทรุดโทรม  
  ค. จริง  
  ง. แสร้ง

10. คําใดเป็นคําควบไม่แท้

  ก. กล้อง
  ข.
  กวาด
  ค.
  สร้าง
  ง.
  ครุย จัดทำโดย นางสาวสลักจิต  ปลื้มละมัย