คุณเข้ามาเยี่ยมชมเรา
เป็นลำดับที่

แบบทดสอบชุดที่ 1

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. คําใดเขียนผิด

  ก.  พิสูจน์
  ข.  ปรารถนา
  ค.  จราจร
  ง.  สมครว
2. ปากกา.1..........
  ก.  ด้าม
  ข.  
  อัน
  ค.  ชิ้น
  ง.  ก้อน
3. พระสงฆ์กําลัง............อาหาร

  ก.  รับประทาน
  ข.  กิน
  ค.  เสวย
  ง.  ฉัน

4.คําใดเขียนถูก

  ก.  จราจน
  ข.  
  โทรทัสน์
  ค.  
  มะม่วง
  ง.  สดวก

5. คําอ่านใดถูกต้อง

  ก.  จะ -รา-จอน
  ข.  
  ปา-รด-นา
  ค.  
  คม-นา-คม
  ง.  
  สก-ปก

6. เด็กชายแดงกําลัง...........ถนน

  ก.  เจอ
  ข.  
  มอง
  ค.  
  โดด
  ง.  
  ข้าม

7. คําใดใช้ รร ได้ถูกต้อง

  ก.  บรรดาล
  ข.  บรรได
  ค.  
  บรรหาร
  ง.  
  บรรทึก

8. คําใดใช้ตัวการันต์ได้ถูกต้อง

  ก.  วันจันทร์
  ข.
  โทรทัศต์ 
  ค.  
  อาทิตน์
  ง.  
  โทรศัทพ์

9. ข้อใดเป็นคําพ้องเสียงทั้งหมด

  ก.  ค่า     ฆ่า 
  ข.  
  นอน  จัน
  ค.  
  วิ่ง     ลิง
  ง.  
  ขาน   งาน

10. คําใดเขียนผิด

  ก. จราจร
  ข.
  อุบัติเหตุ
  ค.
  การงาน
  ง.
  วานอน จัดทําโดย   นางสมพิศ   เพชรดี  โรงเรียนบ้านรางกระทุ่ม