คุณเข้ามาเยี่ยมชมเรา
เป็นลำดับที่

 

 

แบบทดสอบเรื่อง  พิธีอุปสมบท  หน่วยที่ 6 วัฒนธรรมไทย

กลุ่มสาระ สังคม  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. พิธีอุปสมบท  คือ พิธีใด

  ก.  พิธีการสู่ขอ
  ข.  พิธีการบูชายันต์
  ค.  พิธีการบวช
  ง.  พิธีการอาบน้ำศพ
2. พิธีอุปสมบทเกี่ยวข้องกับผู้ใด
  ก.  ชนกลุ่มอัลกออิดะห์
  ข.  อิสลามิกชน
  ค.  คริสตศาสนิกชน
  ง.  พุทธศาสนิกชน
3.ผู้จะทำการอุปสมบทได้ ต้องมีอายุเท่าใด

  ก. อายุเท่าใดก็ได้ หากผู้ปกครองอนุญาต 
  ข.  อายุ  12  ปี  เพราะจบชั้นประถมศึกษาปีที่  6  แล้ว
  ค.  อายุ  15  ปี  เพราะทำบัตรประชาชนแล้ว
  ง.  อายุ  20  ปี  เพราะบรรลุนิติภาวะแล้ว                                                 

4.  ก่อนวันทำพิธี  ผู้จะอุปสมบท เรียกว่าอะไร

  ก.  เจ้าบ่าว  เจ้าสาว
  ข.  นาค
  ค.  ศพ
  ง.  หนุ่ม

5. การวนรอบโบสถ์  3  รอบ  เรียกว่าอะไร

  ก.  การทำทักษิณาวัตร
  ข.  การถือศีลอด
  ค.  การละหมาด
  ง.  การเวียนเทียน

6. " วันทาเสมา"  เป็นการทำความเคารพผู้ใด

  ก.  บิดา  มารดา
  ข.  พระสงฆ์
  ค.  พระพุทธเจ้า
  ง.  เจ้ากรรมนายเวร

7.  พระผู้ทำการบอกนิสัย"  คือใคร

  ก.  พระคู่สวด
  ข.  พระอุปัชฌาย์
  ค.  พระอันดับ
  ง.  เจ้าอาวาสวัดนั้นๆ

8. ในการจูงนาคเข้าโบสถ์  มารดาอยู่ฝั่งใดของนาค

  ก.  ซ้าย
  ข.  ขวา
  ค.  ข้างหลัง
  ง. อยู่ฝั่งใดก็ได้

9.  หากผู้ทำการอุปสมบทต้องการพลานิสงค์มากๆ ต้องทำประการใด

  ก.  สวดมนต์ไหว้พระทุกวัน
  ข.  ออกบิณฑบาตรทุกวัน
  ค.  ออกแสวงบุญ
  ง.  รับองค์กฐิน ก่อนลาสิกขาบท

10.จงเรียงลำดับพิธีอุปสมบท

  1. ทำขวัญนาค
  2. โกนผม  โกนคิ้ว  โกนหนวด
  3. บอกนิสัย
  4. แห่นาค

   ก.  ข้อ 1 , 2 , 3 , 4
  ข.  ข้อ 4 , 1 , 2 , 3
  ค.  ข้อ 2 , 1 , 3 , 4
  ง.  ข้อ 2 , 1 , 4 , 3


                      ฮะ..ฮ่า..มาแข่งกันมั๊ย                                                         แหวะ...เหมือนจะเก่ง                                พวกพี่ๆ เก่งจังเลย เฮ้.....

 

ขอขอบคุณ  อ.ประกอบ  ลมูลมอญ   อาจารย์  2  โรงเรียนวัดรางกำหยาด  (สพฐ.นฐ. 2 )  
อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม ....ผู้ให้ข้อมูล

ผู้จัดทำแบบทดสอบ...อ.สังวาลย์  ใจชื่น   อาจารย์  1 โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย ( สพฐ.นฐ. 2 ) อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม