คุณเข้ามาเยี่ยมชมเรา
เป็นลำดับที่

แบบทดสอบวิชาคณิต  ป. 1

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. 2500  + 2500   =

  ก.  5000
  ข.  7500
  ค.  3500
  ง.  4700
2. 2475 - 1250  =
  ก.  1250
  ข.  1225
  ค.  2936
  ง.  2488
3. 20 + 32 =

  ก. 36 
  ข. 52
  ค. 75 
  ง.  58

4. 80 21 =

  ก. 1680  
  ข. 2015 
  ค. 3625
  ง.  2581

5. 30 52 =

  ก.  1250
  ข.  1584
  ค.  1560
  ง.   4521

6. 25 5 =

  ก.  36
  ข.  4
  ค.  6
  ง.  5

7. 52 - 22 =

  ก. 30 
  ข. 29
  ค. 25 
  ง. 28

8. 38 + 32 =

  ก.  63
  ข.  25
  ค.  6
  ง.  70

9. 52 + 98  =     

  ก.  251
  ข.  151
  ค.  150
  ง.   111

10. 50  5 = 

  ก. 10
  ข. 20
  ค. 30
  ง. 1ด.ญ.วรัญญา  ศรีตงกิม   ผู้จัดทำ