คุณเข้ามาเยี่ยมชมเรา
เป็นลำดับที่

 

แบบทดสอบการคิดเลขเร็ว  ป.3

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. (70 - 50) + 30 = square14_silver.gif

  ก.  30
  ข.  40
  ค.  50
  ง.  150
2. (860 +100) - 800= square14_silver.gif
  ก.  60
  ข. 160 
  ค.  260
  ง.  360
3. . 242 -(80 -40) =square14_silver.gif

  ก.  92
  ข.  102
  ค.  202
  ง.  302

4. 100 +4 + 4 + 4 + 4 + 4 =square14_silver.gif

  ก.  112
  ข.  114
  ค.  116
  ง.  120

5. ( 4 X 25 ) X 4 = square14_silver.gif

  ก.  104
  ข.  200
  ค.  400
  ง.  800

6. 70  X  30 = square14_silver.gif

  ก.  21
  ข.  201
  ค.  2100
  ง.  120

7. 41  X  10  X  0  = square14_silver.gif

  ก.  4100
  ข.  410
  ค.  41
  ง.  0

8. 60  + 15 = square14_silver.gif

  ก.  75
  ข.  85
  ค.  615
  ง.  45

9. 12 + ( 15 + 18) =square14_silver.gif

  ก.  35
  ข.  45
  ค.  55
  ง.  65

10. 108 - ( 12 X 9) =square14_silver.gif

  ก. 108
  ข. 18
  ค. 216
  ง. 0 วิชัย  ระดมกิจ ผู้จัดทำ