คุณเข้ามาเยี่ยมชมเรา
เป็นลำดับที่

 

แบบทดสอบวิชาภาษาไทย  เรื่องตัวสะกด

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ข้อใดไม่มีตัวสะกด

  ก. เพลา 
  ข. ปลากราย 
  ค. ขวนขวาย 
  ง. กรุ๋งกริ๋ง
2.คำว่า เคว้งคว้าง ใช้มาตราตัวสะกดในแม่ใด
  ก. แม่กน 
  ข.  แม่กบ
  ค.  แม่กง
  ง. แม่เกย
3. ข้าวยาก หมากแพง  มีตัวสะกดในแม่ใด

  ก. แม่กด แม่กก แม่กง 
  ข. แม่กก แม่เกย แม่กง 
  ค. แม่เกอว แม่กน แม่กก 
  ง. แม่เกอว แม่กก แม่กง  

4. คำว่า ฤทธิ์  มีตัวสะกดในแม่ใด

  ก. แม่กน 
  ข. แม่กด  
  ค. แม่กก 
  ง. แม่กบ

5. คำในข้อใดมีตัวสะกดใน แม่กก ทุกคำ

  ก. นาค มาก รส 
  ข. พรรค เมตร ภัย 
  ค. ภาค เมฆ เลข 
  ง. โชค โลภ โจทย์

6. ข้อใดมีตัวสะกดต่างจากข้ออื่น

  ก. อาทิตย์ 
  ข. จันทร์ 
  ค.  มนุษย์
  ง. เกษตร

7.่  ข้อใดมีตัวสะกดในแม่เกอว

  ก.  ดาว
  ข.  เดือน
  ค. ดวง 
  ง.  ดาย

8. คำใดมีตัวสะกดต่างจากคำว่า แมว

  ก.  หนาว
  ข.  เหมียว
  ค.  ถวาย
  ง.  ว่ากล่าว

9. คำใดมีตัวสะกดทั้งสองพยางค์

  ก. น่ารัก  
  ข. สดสวย 
  ค. นารี 
  ง.  ดอกไม้

10. คำว่า เติม มีตัวสะกดในแม่ใด

  ก. แม่เกย
  ข. แม่กด
  ค. แม่กก
  ง. แม่กม วิไล  ระดมกิจ