คุณเข้ามาเยี่ยมชมเรา
เป็นลำดับที่


แบบทดสอบ เรื่อง  หิน  วิชา  วิทยาศาสตร์  ชั้น ม.2

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ต้นตระกูลของหินคือหินชนิดใด

  ก.  หินชั้นหรือหินตะกอน
  ข.  หินอัคนี
  ค.  หินแปร
  ง.  ถูกทุกข้อ
2. หินหนืดมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าอย่างไร
  ก. ลาวา 
  ข. แมกมา 
  ค.  ลาวาหรือแมกมา
  ง. ถูกทุกข้อ
3. ลักษณะของหินชั้นหรือหินตะกอนที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนเป็นอย่างไร

  ก.  มองเห็นเป็นชั้นๆ
  ข.  มีผลึกสังเกตเห็นได้ชัดเจน
  ค.  มีสารประสานระหว่างตะกอน
  ง.  ข้อ กและค ถูกทุกข้อ

4. ข้อใดเป็นหินชนิดเดียวกัน

  ก.  หินแกรนิต  หินพัมมิส
  ข.  หินพัมมิส  หินปูน
  ค.  หินปูน  หินแกรนิต
  ง.  หินไนส์  หินบะซอลต์

5. หินชนิดใดที่นำมาใช้ในการก่อสร้างมากที่สุด

  ก. หินปูน 
  ข. หินกรวดมน 
  ค.  หินทราย
  ง.  หินลูกรัง

6. หินอ่อนเป็นหินที่แปรสภาพมาจากหินชนิดใด

  ก. หินปูน 
  ข. หินดินดาน 
  ค. หินชนวน 
  ง.หินบะวอลต์  

7. หินแปรมีการแปรสภาพเนื่องจากอิทธิพลใด

  ก.  ความร้อน
  ข.  ความดัน
  ค.  ความร้อนและความกดดัน
  ง.  ถูกทุกข้อ

8. หินอัคนี  ชนิดใดที่นำมาใช้ทำครกหิน

  ก.  หินไนส์
  ข. หินทราย 
  ค.  หินแกรนิต
  ง. หินปูน

9. หินชนิดใดที่นำมาใช้ในการแกะสลักได้

  ก.  หินอ่อน
  ข. หินทราย 
  ค.  หินดินดาน
  ง.  หินศิลาแลง

10. นักเรียนมีวิธีการอนุรักษ์หินอย่างไรบ้าง

  1. ใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด
  2. ไม่นำมาทำอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ที่ไม่จำเป็น
  3. ถลุงมาใช้ในการก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน
  4. นำมาทำสวนและถนนในชุมชน และสถานที่ต่างๆ

  ก.ข้อ 1 และ 2
  ข.ข้อ 2 และ 3
  ค.ข้อ 3 และ4
  ง.ข้อ 1 และ 3

          

จัดทำโดย  นางวิไลพร  ชาติมาลา  อาจารย์  2 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย  อ.บางเลน จ.นครปฐม