คุณเข้ามาเยี่ยมชมเรา
เป็นลำดับที่

 แบบทดสอบชุดที่ 1

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. เศษส่วนจำนวนใดมีค่าเท่ากับ 5

  ก.    
  ข.  
  ค.  
  ง.  
2.   =   square14_silver.gif
  ก.  
  ข.  
  ค. 
  ง.    
3. ลูกเสือหมู่หนึ่งมี  20  คน  ต้องใช้เชือกคนละ   เมตรจะต้องใช้เชือกยาวเท่าไร

            ก.  4     เมตร 
            ข.  5     เมตร 
            ค.  10   เมตร
            ง.  80    เมตร

4. ขณะนี้เวลา   9.35  น. อีกกี่นาทีจะถึงเวลา   10.00 น.

           ก.  15  นาที
           ข.  20  นาที
           ค.  25  นาที 
           ง.  35  นาที่

5.  0.2  อ่านว่าอย่างไร

  ก. ศูนย์จุดสอง 
  ข.  ศูนย์สอง
  ค.  สองศูนย์
  ง.  สอง

6. ถ้าระยะทาง  2  เมตร  เท่ากับ  1  วาระยะทาง  36 วา เท่ากับกี่เมตร  

             ก. 16  เมตร  
             ข. 18  เมตร
             ค. 72  เมตร 
             ง. 78  เมตร

7. เครื่องชั่ง สองแขนเหมาะสำหรับชั่งสิ่งใด

             ก. ไก่  
             ข. ผัก
             ค. เครื่องยาไทย
             ง. ข้าวสาร

8. มีถั่วเขียว  15  กิโลกรัม แบ่งใส่ถุง ถุงละ  5  ขีด  จะได้กี่ถุง

  ก  15  ถุง.  
  ข.  20  ถุง
  ค.  30  ถุง
  ง.  45  ถุง

9. โรงสีสีข้าวเปลือกไว้

  ก.  ลิตร 
  ข.  มิลลิลิตร
  ค.  ลูกบาศก์เมตร
  ง.  เกวียน

10. ธนบัตรใบละยี่สิบบาท  2  ใบและเหรียญสิบบาทอีก  5  เหรียญแลกเหรียญห้าบาทได้กี่เหรียญุ

  ก.   9  เหรียญ
  ข.  16  เหรียญ
  ค.  18  เหรียญ
  ง.  19  เหรียญ


จัดทำโดย อ.วัลลภา บรรจงเกลี้ยง โรงเรียนบ้านรางกระทุ่ม สพท.นฐ.2