ข้อที่ 26

 

 

26. " กรมประชาสัมพันธ์  ขอเชิญฟังการบรรยายของศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี  มีทรัพย์  ในวันที่  20  เมษายน  2528
       เวลา  16.00 น. "  ข้อความ  " ประกาศเชิญชวน "  นี้ขาดรายละเอียดในข้อใด

ก. หัวข้อเรื่อง
ข. หัวข้อเรื่องและสถานที่จัด
ค. หัวข้อเรื่องและรายละเอียดของผู้บรรยาย
ง. รายละเอียดของผู้บรรยายและสถานที่จัด

 

โดย ณัฐกานต์  ตะวันแสงอร่าม

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com