คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2543
 ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 1
 • Animals in the farm ครูพรธิภา แสงเรือง โรงเรียนบ้านมะม่วงเจ็ดต้น จังหวัดลพบุรี
 • Comparisons ครูจุฑารัตน์ ทองอยู่ โรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
 • Easy English ภัทรพร นำศรีนิรันดร์ ดารุณี ทิพยกุลไพโรจน์ อุษณีย์ ตั้งปฏิภาณ และกนิษฐา นทีรมณ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
 • English basic communication ครูทวี เขตขัณฑ์ โรงเรียนบ้านโคคลาน จังหวัดสระแก้ว
 • English For Kids ครูเฉลิม โตคำ โรงเรียนวังก้านเหลือง พิจิตร
 • English is fun ของครูวันดี โต๊ะดำ โรงเรียนบ้านหัวหิน จังหวัดตรัง
 • Nouns ครูนภาพร เนียมหะ โรงเรียนบ้านหลุมข้าว จังหวัดลพบุรี
 • Nouns ครูอัญชลี นพรัตน์ โรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
 • Oops! ผิดอีกแล้ว นางสาวสุกัญญา ธีรธวัชกุลุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
 • Preposition ครูเพ็ญศรี ถาวร โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
 • The Sea ครูสิริกาญจน์ ไชยนิธิวุฒิ โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 • What is tense? ครูปาริฉัตร เทียนทิพย์ โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา จังหวัดหนองคาย
 • กล้วยบวชชี Gluay Buard Shee ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
 • เกมภาษาอังกฤษ ครูอรชร กลิ่นจันทร์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สมุทรปราการ
 • คำศัพท์กริยา 3 ช่อง นางสาวธารทิพย์ ลภาไพโรจน์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
 • นิทานภาษาอังกฤษ ครูเบญจมาศ อยู่เชื้อ โรงเรียนศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
 • ภาษาไทย Thai Language นางสาวสุพัฒน์กุล ภัคโชค จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 • ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ครูนิรันดร์ รอตเอี่ยม โรงเรียนบ้านท่ากลอย ฉะเชิงเทรา
 • ศัพท์สัตว์ ครูสุนทรี หอมหวล โรงเรียนวัดห้วยโป่ง จังหวัดลพบุรี
 • แบบทดสอบเรื่องศัพท์ภาษาอังกฤษ นางสาวปวีนา วิทยาเสถียร โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย