คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2543
 สุขศึกษา และพลศึกษา ช่วงชั้นที่ 4