คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2543
 


 

ของฝากจากใจ
"ภาษาไทย"
อีกหนึ่งของความเป็นไทย
ที่เหลือน้อยแล้ว ช่วยกันรักษาไว้ให้ลูกหลานได้ชื่นชมว่าบรรพบุรุษของเขา
ไม่ใช่พวกทำลายชาติไทย
(ครูพูนศักดิ์) 

 

 

 

คำอธิบายสำหรับผู้ปกครอง
         ความรู้ในเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวแบ่งเป็น 4 ช่วงชั้น คือ

  • ช่วงชั้นที่ 1 ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
  • ช่วงชั้นที่ 2 ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
  • ช่วงชั้นที่ 3 ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
  • ช่วงชั้นที่ 4 ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

         โดยทุกช่วงชั้นมี 8 สาระวิชา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และความรู้ทั่วไป รวมเป็น 10 กลุ่ม
         นอกจากนี้แบบทดสอบต่างๆ รวมทั้งข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ก็จัดไว้ในกลุ่มแต่ละช่วงชั้นเรียบร้อยแล้ว

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2551