ประเภทรางวัล
Homeประเภทรางวัลเกณฑ์การตัดสิน10 web เข้ารอบWeb ที่ได้รับรางวัลwebboard

ในปี 2548 สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย(Thai Webmaster Association) ได้จัดประกวด Web Award 2005 ดังเช่นที่เคยจัดมา โดยมีรางวัลทั้งสิ้น 14 รางวัลดังนี้

1. รางวัลประเภทเว็บดีเด่น : เป็นรางวัลที่ส่งเสริมเว็บโดยแบ่งตามประเภทเนื้อหา และการให้บริการของเว็บ โดยในปีนี้มี 2 กลุ่ม รวม 8 รางวัล ได้แก่

 

กลุ่มสังคม มี 5 รางวัล

1.1 รางวัลเว็บเพื่อการบริการดีเด่น

จะมอบให้กับเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนโดยรวม มีการใช้เว็บไซต์ เป็นช่องทางในการนำเสนอบริการขององค์กร หน่วยงาน อันก่อให้เกิดประโยชน์ กับประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ใช้งาน ทั้งในด้าน ความสะดวก การลดขั้นตอน การลดค่าใช้จ่าย

1.2 รางวัลเว็บส่งเสริมการเรียนรู้ดีเด่น -----------------(www.thaigoodview.com ส่งประเภทนี้)

จะมอบให้กับเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาและบริการ อันส่งเสริมให้ผู้ใช้งานเกิดความกระตือรือร้น ในการศึกษาหาความรู้ ทั้งจากภายในเว็บไซต์เอง ในเว็บไซต์อื่นๆ หรือจากแหล่งความรู้อื่นๆ หรือเว็บไซต์ที่เป็นศูนย์รวมขององก์ความรู้ ในแขนงวิชาต่างๆ วิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายวิชาก็ได้

1.3 รางวัลเว็บส่งเสริมเด็กและเยาวชนดีเด่น

จะมอบให้กับเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาและบริการ อันส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี และมิตรภาพในครอบครัว ในกลุ่มอายุ เด็กและวัยรุ่น หรือ เว็บไซต์ที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง ในการสร้างความสัมพันธ์อันดี ของบุคคลในครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิผล

1.4 รางวัลเว็บส่งเสริมกีฬาและสุขภาพดีเด่น

จะมอบให้กับเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเป็นประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ต่อวงการกีฬาและด้านสุขภาพ และส่งเสริมให้คนหันมาให้ความใส่ใจกับเรื่องสุขภาพและการกีฬา ทั้งนี้เพื่อสังคมที่แข็งแกร่ง ประชาชนต้องมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่แข็งแกร่งเช่นกัน

 

กลุ่ม ธุรกิจ มี 3 รางวัล

1.5 รางวัลเว็บท่องเที่ยวดีเด่น

จะมอบให้กับเว็บไซต์ที่ส่งเสริมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ และรวมถึงการให้บริการรูปแบบต่างๆภายในเว็บไซต์ ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ ในการหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ

1.6 รางวัลเว็บ SME ดีเด่น

จะมอบให้กับเว็บไซต์ผู้ประกอบการที่ใช้เว็บไซต์เป็นเครื่องมือส่งเสริมและ ช่วยทำการค้าขายสินค้า หรือให้ข้อมูลสินค้าผ่านเว็บไซต์ เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มผลประกอบการให้กับผู้ประกอบการ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

1.7 รางวัลเว็บ บริการลูกค้าดีเด่น(Best Customer Service)

จะมอบให้กับเว็บไซต์ที่ให้มีการให้บริการต่างๆ กับลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์ โดยเป็นบริการ ที่ช่วยอำนวยความสะดวก และให้เป็นช่องทางใหม่ในการให้บริการลูกค้านอกเหนือ จากทางช่องทางอื่นๆ และเป็นการนำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเข้ามาเพื่อตอบสนอง และให้บริการต่อลูกค้าโดยตรง

 

2. รางวัลประเภทเว็บยอดเยี่ยม : เป็นรางวัลที่ส่งเสริมเว็บ โดยพิจารณาตามองค์ประกอบ ของเว็บ โดยมี 4 ประเภท จำนวนทั้งสิ้น 7 รางวัล ได้แก่

2.1 รางวัลเว็บออกแบบยอดเยี่ยม (Best Design) ( บุคคล ) , ( องค์กร )

จะมอบให้กับเว็บไซต์ธุรกิจที่มีการออกแบบกราฟฟิคดีไซน์ และการจัดวาง (Layout & Navigation) ได้สวยงาม, มีลีลา (Theme) ที่เหมาะสมและสะดวกต่อการเข้าชมของกลุ่มเป้าหมายของเว็บไซต์นั้น ๆ โดยรางวัลนี้แบ่งเป็น รางวัลเว็บออกแบบยอดเยี่ยมของบุคคลทั่วไป และเว็บออกแบบยอดเยี่ยมขององค์กร

2.2 รางวัลเว็บโปรแกรมมิ่งยอดเยี่ยม (Best Programming) ( บุคคล ) , ( องค์กร )

จะมอบให้กับเว็บไซต์ธุรกิจที่เลือกใช้เทคนิคด้านโปรแกรมมิ่งได้เหมาะสม และสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคโปรแกรมมิ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มลูกค้าไม่ว่าจะเป็น การเขียนโปรแกรมขึ้นมาใหม่ หรือการพัฒนาต่อยอดโปรแกรมที่มีอยู่เดิมหรือแม้แต่การเลือกนำเทคโนโลยี ที่เหมาะสมมาใช้กับเว็บไซต์ธุรกิจของตน แบ่งเป็น 2 รางวัลคือ รางวัลเว็บโปรแกรมมิ่งยอดเยี่ยมสำหรับบุคคลทั่วไป และเว็บโปรแกรมมิ่งยอดเยี่ยมสำหรับองค์กร

2.3 รางวัลเว็บนวัตกรรมยอดเยี่ยม (Best Innovation) ( บุคคล ) , ( องค์กร ) -----------------(www.thaigoodview.com ส่งประเภทนี้,บุคคล)

จะมอบให้กับเว็บไซต์ธุรกิจที่นำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆอันหมายถึงรูปแบบใหม่ๆ ในการนำเสนอเนื้อหา หรือบริการใหม่อันเป็นประโยชน์ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ที่จะส่งผลต่อลูกค้า หรือพันธมิตรธุรกิจ ที่เห็นประโยชน์ที่ได้รับจากนวัตกรรมนั้นได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยยังไม่มีเนื้อหา หรือบริการลักษณะนี้ ในเว็บประเภทเดียวกันมาก่อน ทั้งนี้เนื้อหา หรือบริการใหม่ดังกล่าว อาจเกิดขึ้นด้วยเทคโนโลยีใหม่ หรือเทคโนโลยีปัจจุบันแต่ด้วยกระบวนการใหม่ก็ได้ โดยรางวัลเว็บนวัตกรรมยอดเยี่ยมนี้ แบ่งเป็นเว็บนวัตรกรรมยอดเยี่ยมสำหรับองค์กรและเว็บนวัตรกรรมยอดเยี่ยมสำหรับบุคคลทั่วไป

2.4 รางวัล Web on Mobile ยอดเยี่ยม

จะมอบให้กับ WAP ไซต์และเว็บไซต์ที่มีการจัดทำเนื้อหา, บริการและรูปแบบ เหมาะสมกับโทรศัพท์มือถือ และเป็นประโยชน์กับรูปแบบของชีวิตที่ไม่หยุดนิ่งอยู่ตลอดเวลา

 

แหล่งข้อมูล : http://www.webmaster.or.th/event/webaward2005/category.htm

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2548


www.thaigoodview.com Version 14.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com
Copyright(c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.