เกณฑ์การตัดสิน
Homeประเภทรางวัลเกณฑ์การตัดสิน10 web เข้ารอบWeb ที่ได้รับรางวัลwebboard

เกณฑ์การตัดสินและคณะกรรมการตัดสิน

เกณฑ์รอบแรก ( คัดเหลือ10 เว็บไซต์ในแต่ละประเภท )

Accessibility Criteria

  Check Access Speed

  1. 1st Time Check ครั้งที่ 1

  2. 2nd Time Check ครั้งที่ 2

  Average Time ค่าเฉลี่ย เช็คจาก http://www.websiteoptimization.com/

 

Usability Criteria

1. Proper Navigation ตำแหน่งการวาง navigation ชัดเจน สอดคล้องกันระหว่างหน้า มีระบบ navigation ที่ชัดเจนหรือไม่ (ตำแหน่งการวาง)

2. Current Position ระบบ navigation แสดงหมวดหมู่ปัจจุบันที่ใช้งาน มีระบบ navigation ที่ช่วยบอกตำแหน่งปัจจุบันหรือไม่ (เช่น tab มีการสลับไปมาหรือ มี icon ชี้บอก)

3. Breadcrumb มี breadcrumb บอกตำแหน่งผู้ใช้ มีตัวบอกตำแหน่งการใช้งานของผู้ใช้หรือไม่ (breadcrumb)

4. Page Title แสดงชื่อหน้าที่กำลังใช้งานชัดเจน มีการบอกชื่อหน้าหรือไม่ (Page Title)

5. Title Tag กำหนด Title Tag ของเอกสารชัดเจน มีการกำหนด title สำหรับเอกสารที่ชัดเจนหรือไม่ (Title Tag)

6. Site map มี site map หรือ site index มี site map หรือ site index หรือไม่

7. Clear Link รูปแบบ link ชัดเจน และแสดงความแตกต่างของสถานะ เมื่อทำการกด link แล้ว เกิดความแตกต่างให้จำแนกได้หรือไม่ (visited link) และมีความชัดเจนหรือไม่ว่าเป็น link

8. Brand identity Logo อยู่ในตำแหน่งชัดเจน และสอดคล้องกันระหว่างหน้า โลโก้ หรือชื่อของเว็บไซต์มีความชัดเจน และสอดคล้องกันหรือไม่ (brand identity)

9. Help มีระบบให้ความช่วยเหลือ หรือติดต่อผู้ดูแลเว็บ มีระบบให้ความช่วยเหลือหรือติดต่อผู้ใช่หรือไม่ (help, contact point)

10. No Pop-up ไม่บังคับให้อ่านโฆษณา (pop-up, floating, alert ads) บังคับให้ผู้ใช้อ่านโฆษณาหรือไม่ (เช่น ใช้ pop-up ads หรือ alert ads)

11. Clear Content อ่านเนื้อหาได้ง่าย ขนาดตัวอักษรสำหรับเนื้อหาเล็กเกินไปจนอ่านได้ไม่สบายตาหรือไม่, ตัวอักษรสำหรับเนื้อหามีคุณลักษณะทำให้อ่านได้ยากหรือไม่ (เช่น ตัวเอียงหรือหนาติดกันเป็นพรืดหรือไม่ แบ่งวรรคตอนให้เหมาะสม)

12. Proper Layout จัดวางเนื้อหาเป็นระเบียบ, รวมกลุ่มเนื้อหาเหมาะสม ตำแหน่งการจัดวางเนื้อหาทำให้สับสนหรือไม่ (เช่น การวางสะเปะสะปะ ทำให้ค้นหาเนื้อหาที่ต้องการได้ยากหรือไม่)

 

Design Criteria

1. สีสัน (Color) มีความสอดคล้องและไปในทางเดียวกับรูปแบบ concept ของเว็บไซต์ มีความกลมกลืนและสอดคล้อง (Harmony) ของการใช้สีสันในเว็บไซต์

2. รูปภาพ (Graphic) (สุ่มตรวจ 3 ภาพในหน้าแรกของเว็บไซต์)

  - ภาพที่ใช้ต้องมีความคมชัดไม่เบลอ

  - รูปภาพมีขนาดภาพที่เหมาะสมกับเว็บไซต์

  - สัดส่วนถูกต้อง

  - รูปภาพที่ใช้มีขนาดไฟล์ที่ไม่ใหญ่จะเกินไป

  - รูปภาพมีความสอดคล้องกับรูปแบบของเว็บไซต์

  - รูปภาพทุกภาพต้องมี "alt" tags, "width" และ "height"

  - การผสมผสานและการวางรูปแบบของรูปภาพ

  - (Graphic) และตัวหนังสือ (text)

  - การใช้รูปแบบ Font ที่เป็นมาตรฐาน (ไทย/eng)

  2.1 หากมีการใช้ Flash Animation ใช้เวลาโหลดรวดเร็ว ใช้เพลง BG ที่สั้นและ Loop บ่อยจนเกินไป แสดงขนาดหน้าไม่มาตรฐาน 800x600 หรือเหลือพื้นที่ว่างมากจนเกินไปในหน้าที่แสดง ใช้ Flash Template ของฟรี.!

3 ขนาดและการวางตำแหน่งหน้าเลย์เอาท์ (Layout) ความยาวหน้าเพจต้องไม่ยาวจนเกินไป (ต้องไม่เกินกด Page Down 7 ครั้งในขนาด 800 x 600 และ 4 ครั้งเมื่อขนาด 1024x768) , ความกว้างต้องออกแบบรองรับ screen size 800 x 600 ได้อย่างถูกต้องและไม่มี scollor bar ด้านล่าง , มีการใช้พื้นที่ว่าง (Space) การเว้นวรรคของตัวอักษร และการจัดหน้าของตัวหนังสือได้อย่างดี น่าอ่าน

4 มีตัวตนของเว็บอย่างเด่นชัด (Identity) และความสอดคล้อง (Consistency)

  - การออกแบบและการวางรูปแบบหน้าเว็บมีความเหมาะสมกับข้อมูลในเว็บไซต์ และกลุ่มเป้าหมายที่เข้าชม

  - รูปแบบการออกแบบที่มีความกลมกลืนกันทั้งเว็บไซต์ (One Theme)

  - การใช้สีสันหรือการมีสไตล์ของเว็บตัวเองได้อย่างโดดเด่นชัด

  - การออกแบบภายในเว็บไซต์มีความสอดคล้องกันอย่างกลมกลืน ทางด้านรูปแบบและมุมมอง

  - (Visual Characteristics) รวมถึงสีสันที่ใช้

  - ป้ายแถบต่างๆและขนาดที่ใช้

  - โลโก้และชื่อเว็บไซต์มีความโดดเด่นและสอดคล้องกับรูปแบบของเว็บไซต์

5 ความเข้ากันได้ (Compatibility) รองรับและสามารถดูได้อย่างถูกต้องใน Browser ที่นิยมใช้อยู่ในขณะนี้เช่น Internet Explorer ( versions 5.5 and 6.0 ), Netscape (6 and 7 versions), Mozilla และ Opera 7 แสดงบน Windows XP และ 98 ต้องไม่มี Error เมื่อมีการใช้ iframe หรือ layer ในหน้าเว็บ

 

Content Criteria

1 มีจริยธรรม Content มีประโยชน์ต่อสังคมซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย และจริยธรรมของสภาวิชาชีพผู้ดูแลเว็บไทยหรือไม่ เช่น content รังสรรค์สังคมเพียงใด, Content หยาบคาย หรือไม่, content ที่ส่อไปทางลามกอนาจารหรือไม่ เกณฑ์เน้นไปทางประโยชน์ต่อสังคมและศีลธรรมอันดี

2 ลิขสิทธิ์ถูกต้อง ผู้สร้างเว็บไซต์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ Content นั้น หรือมีสิทธิ์นำมาใช้โดยถูกต้องหรือไม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เจ้าของเว็บไซต์หันมานำเสนอ content ที่ดีมีประโยชน์ (ในกรณีที่เว็บไซต์เป็น dynamic content ที่ไม่ได้เกิดจากเจ้าของเว็บไซต์ ให้ใช้เกณฑ์ในการวัดว่า content นั้นมีการให้เครดิตแก่เจ้าของ content หรือไม่)

3 วิธีการนำเสนอ วิธีการนำเสนอ Content มีความน่าสนใจหรือไม่ เช่น รู้จักผสานเทคโนโลยีเข้ากับ content ได้น่าสนใจ และมีวรรณศิลป์ หรือไอเดียในในการนำเสนอหรือไม่

4 ความเหมาะสมกับการนำเสนอ มี Content ที่เหมาะสมกับการนำเสนอบน website หรือไม่ เช่น interactive หรือไม่ สามารถเข้าถึงได้ง่ายหรือไม่ เช่นมีการนำเสนอตัวอักษรสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน

5 การจัดวางหมวดหมู่ มีการจัดวาง Content เป็นหมวดหมู่ ให้อ่านง่ายและเป็นระเบียบหรือไม่

6 อักขระถูกต้อง อักขระถูกต้องตามหลักภาษาไทยและภาษาอังกฤษหรือไม่

7 การอัพเดทข้อมูล มีตัวบ่งชี้หรือไม่ว่าเนื้อหาใดเป็นเนื้อหาเก่าหรือใหม่ เพื่อจะได้ทราบว่ามีการอัพเดทข้อมูลบนเว็บไซต์บ่อยมากน้อยเพียงไร

 

เกณฑ์รอบสุดท้าย (10 เว็บสุดท้าย)

คะแนนเต็ม 100 คะแนน คิดจาก

Standard Criteria 20% (คะแนนจากรอบแรก)

  Accessibility 5 คะแนน

  Usability 5 คะแนน

  Design 5 คะแนน

  Content Update 5 คะแนน

  รวม 20 คะแนน

Special Criteria 20% (กรรมการจากสมาคมให้คะแนนเชิงลึก)

  Usability 10 คะแนน

  Design 10 คะแนน

  รวม 20 คะแนน

Specific Content 60% (กรรมการผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้กำหนดเกณฑ์)

  กรรมการผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1 30 คะแนน

  กรรมการผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2 30 คะแนน

  รวม 60 คะแนน

   

คณะกรรมการตัดสิน

สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ได้รับเกียรติจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขาที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ตามแต่ประเภทของรางวัลมาเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาในการตั้งเกณฑ์และให้คะแนนในการตัดสิน โดยจะมีการประกาศชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในวันตัดสิน

 

แหล่งข้อมูล : http://www.webmaster.or.th/event/webaward2005/critjury.htm

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2548


www.thaigoodview.com Version 14.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com
Copyright(c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.