image
image
image
 

     เกียรติประวัติที่โรงเรียนได้รับ จากแนวการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาทำให้โรงเรียนได้รับโล่เกียรติยศ และรางวัลดีเด่นจำนวนมากคือ

     ปีพุทธศักราช 2550
        
ได้รับโล่เกียรติยศให้เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2550
         ได้รับโล่เกียรติยศให้เป็นสถานศึกษาที่บริหารและจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติ 60 ปี การศึกษากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2550

         ได้รับโล่เกียรติยศ รางวัลชนะเลิศการประกวดการบันทึกบัญชีในสหกรณ์นักเรียนประจำปีการศึกษา 2550 จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2550
         ได้รับโล่เกียรติยศส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียงประจำปี 2550 จากสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2550
         ได้รับการประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2550
         รับรางวัลการแข่งขันด้านวิชาการระดับกลุ่ม (เขตคุณภาพที่ 12) ได้รับรางวัล 48 เหรียญทอง 18 เหรียญเงิน 12 เหรียญทองแดง
         รับรางวัลด้านการแข่งขันวิชาการระดับเขตพื้นที่ (สำนักงานการศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2) ได้รับรางวัล 43 เหรียญทอง 39 เหรียญเงิน 33 เหรียญทองแดง
         รับรางวัลการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมภาคตะวันออกที่จังหวัดชลบุรี ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง
         ได้รับรางวัลด้านกีฬาระดับกลุ่ม (เขตคุณภาพที่ 12 สนามชัยเขต 3)
             รางวัลชนะเลิศกีฬาเปตองชาย ระดับมัธยมศึกษา การแข่งขันกีฬาเขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3) เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2550
             รางวัลชนะเลิศกีฬาตระกร้อหญิง ระดับมัธยมศึกษา การแข่งขันกีฬาเขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3) เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2550
             รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมกรีฑา ระดับมัธยมศึกษา การแข่งขันกีฬาเขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3) เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2550
             รางวัลชนะเลิศกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิง ระดับมัธยมศึกษา การแข่งขันกีฬาเขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3) เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2550
             รางวัลชนะเลิศกีฬาเทเบิลเทนนิสชาย   ระดับมัธยมศึกษา การแข่งขันกีฬาเขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3) เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2550

image

     ปีพุทธศักราช 2551
        
ได้รับเกียรติบัตร จากกระทรวงศึกษาธิการ คัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่าง การจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2551
         ได้รับเกียรติบัตร ชนะเลิศการประกวดบันทึกบัญชีสหกรณ์โรงเรียน ประจำปี 2551 จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
         ชนะเลิศการประกวดสหกรณ์โครงการ 1 เขตพื้นที่การศึกษา 1 สหกรณ์โรงเรียนต้นแบบ ปัจจุบันโรงเรียนยังพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเพื่อสนองความต้องการของนักเรียนและชุมชน บนพื้นฐานของความรู้คู่คุณธรรม สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขให้สมกับ ปรัชญาโรงเรียนที่ว่าสร้างคนดี มีภูมิปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิต