คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2543
 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1
 • Learning Science - ระบบสุริยจักรวาล-The Solar System นายสุเมธ ไกรสนธิ์ นางสาวทราภรณ์ สำเนียง และนายณัฐกร วรรณาโรงเรียนโรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่
 • กล้วย เด็กหญิงสุชาดา กลีบนิล และเด็กหญิงอรอุมา โหมดนอก โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
 • กล้วยบวชชี Gluay Buard Shee ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
 • กล้วยไม้ ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
 • คลื่นยักษ์ "ซูนามิ" (Tsunami) ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
 • ใครหนอช่างคิดได้… นางสาวนุชนาถ ธีรศุภลักษณ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
 • จักรวาลและอวกาศ ครูจันทร์ทิพย์ คำวัฒนา โรงเรียนอนุบาลศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
 • จักรวาลและอวกาศ พีรยา รุ่งทรัพย์พาณิชย์ และ สมหญิง แซ่เล้า โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
 • น้องนก นางสาวสุพัฒน์กุล ภัคโชค จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 • บุคคลสำคัญของโลก นางสาวคุณภัทร สิทธิเชนทร์ และนางสาวพรเพ็ญ ศรีบุญธิชัย โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
 • ประวัติและผลงานของนักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก นางสาวอารีรัตน์  รุ่งสิริเมธากุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
 • ปรากฎการณ์บนท้องฟ้า ครูประกอบ เพ็ญศิริ โรงเรียนอนุบาลบางคนที สมุทรสงคราม
 • ปรากฏการณ์ธรรมชาติบนท้องฟ้า ครูบุษกร หวายเครือ โรงเรียนมณีเวสตรอุปถัมภ์ ปราจีนบุรี
 • ปลาสวยงาม นางสาวเพชรรัตน์ วันมงคลชัย และนางสาวปักษมล บุญยืน โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
 • ปลาหมอสี นางสาวอัญชลี  เกริกเกรียงไกร โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
 • ปิโตรเลี่ยม นางสาววาสนา บุญจริง นางสาวศานิตา อัศวศรีวรกุล นางสาวพอแก้ว รักษ์เธียรมงคล และนางสาวกันต์ฤทัย อนันต์รัตนสกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
 • เปลือกหอยสวยงาม นางสาวโสธิพร ศรีประมง โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
 • ผิวหนัง ครูบุญเตรียม ทาให้งาม โรงเรียนบ้านนาอ่าง จังหวัดหนองคาย
 • ผีเสื้อ นางสาวปพิศรา หิรัญยบัตร และนางสาวอรธิชา ศิลปวิศวกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
 • ผึ้ง ครูถุงเงิน เจริญสุข โรงเรียนบ้านหนองแก จังหวัดลพบุรี
 • พลังงาน เด็กชายเอกวานิช จันทนวัลย์ เด็กชายฐานนันท์ ทรรศนสฤษดิ์ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี
 • พืชมหัศจรรย์ ครูจรัญ งูนิ่ม โรงเรียนบ้านแยง จังหวัดพิษณุโลก
 • ภาพลักษณ์ของแมลงปอ เจนจิรา วีรมหาวงศ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
 • โภชนาการ เกศราภรณ์ มนชัยภูมิวัฒน์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
 • มลภาวะเป็นพิษ ครูสุรีพร จิตตซื่อ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
 • มาเลี้ยงปลาตู้กันเถอะ ประพาฬรัตน์ ศุภสิทธิจันทร์ นักเรียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
 • แมว ครูธนิตา ประเศรษโฐ โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี
 • ยานอวกาศและดวงดาว เด็กชายทินภัทร โรจนรักษ์ โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขตภาษีเจริญ กทม.
 • ระบบสุริยะจักรวาล ครูสุวิชา ปู่ซึ้ง โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี จังหวัดพิษณุโลก
 • ร่างกายของเรา ภัทริญา นึกสมหวัง โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
 • เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับธรรมชาติ นฤมล เรืองอนันต์เวช และ พรวิรัตน์ ชุมไธสงค์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
 • เรื่องน่ารู้ของไทย นิภาดา วาจาจำเริญ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
 • โรคเอดส์ นางสาวกัญญารัตน์ อุชัย โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
 • โลกยุคโบราณ ศรินทิพย์ วสุนทราธร ยูริ พินิจการณ์กุล และดวงกมล ประวาลพฤกษ์กุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
 • วันสำคัญของไทย ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
 • ส่วนประกอบของพืช ครูสุพจน์ อรุณรัตน์ โรงเรียนปิยะบุตร์ และครูพรรณี อรุณรัตน์ โรงเรียนพิบูลปัทมาคม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
 • สสาร ครูอัจฉรา แสงนุ่มพงษ์ โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 • สัตว์ทะเล นางสาวอรทัย ภู่พิพัฒน์ และนางสาวมนิษฐา หวังเจริญลาภยศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
 • สัตว์ในท้องถิ่น ครูประภาส มณีขัติย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
 • สิ่งมีชีวิต สุรีย์พร บำรุงเอี่ยมปัญญา และวิรศา ฉินเฉลิมวงศ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
 • อัญมณี นางสาวสุจิตรา เตชนะรุ่งโรจน์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
 • แบบทดสอบเรื่องจักรวาลและอวกาศ นางสาวนิภาพร แซ่เล้า โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
 • แบบทดสอบเรื่องพืช ครูจรียา ศรีสุดดี จังหวัดนครปฐม
 • แบบทดสอบเรื่องพืช ครูไพบูลย์ เดชกำแหง จังหวัดนครปฐม
 • แบบทดสอบเรื่องสัตว์ ครูคนึงนิตย์ โพธิ์ทองนาค  ร.ร.บ้านคลองพระมอพิสัย อ.บางเลน จังหวัดนครปฐม